close

Taman Pamekar Jilid 1

Imahna Aman di Cicalengka pinuh kurupa-rupa kekembangan  Imah Aman segi jalan, katembongna raresik naker. Bilikna dikapur, jandéla-jandélana jeung panto-pantona di cét héjo, tepasna dikacaan. Diburuanana aya bunderan, pinuh kurupa-rupa kekembangan nu keur meujeuhna mangkak : aya eros, daliah, hérbras jeung malati susun. Kembang sedep malem ogé aya di segi pager. Isuk-isuk saméméh indit ka sakola, Isah sok beberesih … Read more

Cikaracak Ninggang Kerikil Laun-Laun Jadi Legok

Cikaracak Ninggang Batu Laun-Laun Jadi Legok ” width=”357″ /> Cikaracak Ninggang Batu Laun-Laun Jadi Legok Aman, “Pa, naon hartosna ari cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok teh?” apana, “Ambeh eces,apa ngajawabna rek ku kisah. sarerea oge geus pada terang kana paribasa “cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok.” Hartina, saha-sahanu saregep temen wekjel kana diajar, dibarung … Read more

Buku Bahasa Sunda Taman Pamekar

Buku basa Sunda Taman Pamekar  Poe Liburan Ti barang baralik ti sakola, barudak teh katembongna kacida galumbirana. komo Aman jeung Ade mah, kawantu ku kolotna rek dibawa pelesir ka Jakarta tea. Apana Aman geus ngarungkup lauk emas bibit ti balong sababaraha hiji, tuluy dipasrahkeun ka emana sina dipais, keur kikiriman ka nu dianjangan. Emana Aman … Read more

Carpon Pangalaman Keur Budak

Carpon Pangalaman Keur Budak Waktu kuring sakola di Bandung, kuring téh kaasup pangleutikna, pangkuruna jeung panghéngkérna deuih. Atuh ana pareng aya nu ngagelutan tèh tara ngalawan, ngan bati ceurik jeung ngarasakeun baé tapak diteunggeul batur. Méh unggal poé saban balik ti sakola,papakéan kuring sok kalotor ku leutak atawa ku taneuh ngebul, urut labuh didupak batur … Read more

Imahna Aman

Imahna Aman di Cicalengka pinuh kurupa-rupa kekembangan  Imah Aman segi jalan, katembongna raresik naker. Bilikna dikapur, jandéla-jandélana jeung panto-pantona di cét héjo, tepasna dikacaan. Diburuanana aya bunderan, pinuh kurupa-rupa kekembangan nu keur meujeuhna mangkak : aya eros, daliah, hérbras jeung malati susun. Kembang sedep malem ogé aya di segi pager. Isuk-isuk saméméh indit ka sakola, Isah sok beberesih … Read more

Nyaba Ka Ibun

Nyaba ka Ibun ” border=”0″ height=”320″ src=”https://2.bp.blogspot.com/-kaRKBoLNqs0/VlVHaLh-okI/AAAAAAAASGQ/ouy853A_9Kc/s320/taman-pamekar-1.jpg” title=”Buku Sunda Taman Pamekar Jilid 1

Angin Tepiswiring

Angin Tepiswiring” border=”0″ height=”287″ src=”https://3.bp.blogspot.com/-71hVDIcDkfI/VpjKLzpkJcI/AAAAAAAAS4w/s8Imzc-IT-0/s400/tepiswiring.jpg” title=”Carpon

Dongeng Sunda Nonton Wayang Golek

Paguneman hiji jelema jeung anakna nyaritakeun bab wayang Si Salim anak urang lembur, budak bageur pisan, getol diajar, tur parigel kana pagawéan. Tapi bubuhan budak, nya rajeun waé aya carékeun kolotna mah nya éta sok kamalinaan teuing lalajo ti peuting. Ari karesepna babakuna kana wayang. Upama ngadengé cekung – cekung goong wayang téh, sarta deukeut, … Read more

Carpon Tina Buku Basa Sunda Umi Jeung Udi

Umi Naék ka Kelas Dua  Raporna aya angka beureuman. Ngagambarna meunang lima. Tapi ngitung jeung maca meunang tujuh. Barudak teu lila di sakola. Sanggeus Pa Penilik mulih, sakola tuluy bubar. Umi buru buru balik. Ti buruan kénéh geus gegeroan. “Ma … Ma naék …… naék !” Emana norojol ti dapur. “Sukur naék mah.”  “Ku maha Udi … Read more

Carpon Tina Buku Taman Pamekar Museum Geologi

Buku Basa Sunda  Taman Pamekar jilid 3 Arulin ka Musium Geologi Isah jeung adina arindit ka Musium téh tarumpak beus DAMRI. Ari matak tarumpak beus, kahiji ngarah murah ongkosna, kadua ngarah leuwih gancang. Kira pukul 11 barudak téh geus tiba ka musium. Di gigireun lawang aya nu ngajaga nyanghareupan méja jeung buku daptar tamu ; saméméh … Read more

Carpon Sunda – Kabiasaan Nyangu Urang Lembur

Nyangu Nyi Écin ngélék boboko béas ka sumur rék ngisikan. Sanggeus béas dibanjur ku cai, pék digesah.  Cai béas rembes bodas tina birit boboko. Ari geus dua tilu digésahna, tuluy dilémbangkeun, dipiceunan kokotorna. Di dapur manéhna geus nagenkeun sééng beunang nyurugan, caina geus nyéngsréng, aseupan ogé geus nagen. Béas beunang ngisikan téh pék diseupankeun, tuluy dikekeb … Read more

Carpon Tina Buku Basa Sunda Taman Pamekar 3

Nyaba ka Puser Dayeuh Pasosore sabada asar pa Aman saanak bojona ngabring pelesiran di puseur kota. Mimitina mapay jalan anu lalega sarta raresik, namun harita mah teu tutumpakan, da resep cenah jalan-jalan bari rarat-rérét néndjoan gedong anu saligrong. Barang nepi kahareupeun Istana Merdéka, Aman ngarandeg bari nanya ka apana : ” gedong saha éta téh pa, … Read more

Carpon Baheula – Nganteuran Ka Kasawah

Nganteuran Tina: Babalik pikir Ku: Samsudi. Kira wanci rumangsang Ambu Èméd geus réngsé nyanguna. Sangu keur nganteuran Pa Èmed geus diwadahan kana boboko ditumpangan ku deungeuna, kayaning : pais peda dibulen ku daun waluh, pais oncom disurawungan, sambel cengék diwadahan kana cempring, terong bogor beunang meulahan jeung seupan saladah. Cai téhna geus sadia sateko, panas kénéh pisan. Èméd, Èméd … Read more

Carpon Sunda Baheula – Tukang Ngala Suluh

Carpon Baheula – Tukang Ngala Suluh Aya urang gunung imahna di sisi leuweung, nu hiji ngarana Asik nu hiji deui Sariman. Ari pagawéanana ngajualan suluh ka pasar, beunang ngala ti leuweung éta. Tapi ngalaanana téh ngan ti segi-sisina baé, da kajerona mah teu kadarugaeun, tina leuweung geledegan loba sato galakna. Ari imahna téh teuing ku … Read more

Simbut Butut Cerita Isah

Simbut Butut Dongeng Isah” width=”320″ /> Simbut Butut Dongeng Isah  Hiji poe, waktu libur, Isah jeung adi-adina ngariung ditepas hareup. Ade ngadeukeutan ka isah bari sok ngomong. “Tos laminya, Aceuk teu mang dongengkeun ka Ade ? “ Jawab Isah: “Atuhda geus pinter maca ayeuna mah Ade teh, kudu dipangdongengkeun ku Ceuceu, maca wae sorangan, buku … Read more

Carpon Sunda – Nu Mulang Wanci Sareupna

Nu Mulang Wanci Sareupna Hujang girimis ti rebun kénéh teu reureuh. Ti lembur ka lembur ti imah ka imah, Ceu Ocih ngider dagang, jualan urab jagong, goréng ulén, kurupuk emih dikuahan, keur numbu hirupna jeung salaki sapopoé. Mang Udung salakina kacilakaan, sababaraha taun katukang waktu ngabéca dikota, ditabrak ku mobil, nu nabrak kabur teu tanggungjawab. … Read more

Carpon Sunda Didin Babalik Pikir

Didin Babalik Pikir Peuting geus ngagayuh ka subuh. Angin mawa ciibun nyulusup kana sela-sela jandéla. Panon dipeureum-peureumkeun tunduh mingkin jauh. geus méh sapeuting jeput Didin teu daék saré. Sora jangkrik tambur sada peuyeuh, nambahan kagagas. Mingkin lila di rumah sakit lain mingkin betah. Haté Didin beuki montél ka lemburna sorangan. Sakapeung Didin sok ngarasa héran, … Read more

Carpon Sunda Budak Yatim

Budak Yatim “Ema ! Naha ari ka kuring jelema téh tara aya nu nyebut Ujang Warji ? Ti sainget, terbelakang budak nyarebutna téh beet Si Warji, ” Omong Si Warji ka indungna. “Ih atuh keun baé aya nu nyebut kitu-kitu baé mah, da moal matak bohak ieuh, Jawab indungna. “Geuraheun, geuning batur mah sok ngambek … Read more

Carpon Sunda Karangan R A F Bentang Lapang

Béntang Lapang Pangling pisan cenah nénjo Kadir téh. Kitu ceuk hiji batur kuring nu geus lila ningglakeun lembur, pindah ka kota séjén. Pangahirna nénjo Kadir maén téh baréto basa méméh cilaka. Nyaho éta budak ngaringkuk di rumah sakit ogé cenah ukur ceuk béja baé wungkul. Ari ayeuna. Sataun ti sanggeus kadir maén bal deui kalawan enya-enya … Read more