close

√ Kumpulan 25 Pepeling Sunda keur Kahirupan dari Peribahasa

wargamasyarakat.org, Pepeling Sunda keur kahirupan Salam Haneut! Bro, tau gak, pepeling itu artinya kata bijak atau nasehat ala bahasa Sunda. Bokap/nenek jaman dulu sering banget ngasih pepeling ke kita, entah langsung atau lewat kode-kode gitu (siloka). Zaman dulu, masih jarang yang bisa nulis, jadi kata-kata bijak dari orang tua biasanya diwarisin lewat dongeng, sindiran, atau … Read more

Pantun Sunda

Kumpulan Sisindiran Sunda Hayang teuing nyaba ka bandung Sok hayang apal nanjaknaHayang teuing nanya nu pundungSok hayang apal nyentakna. Kemis pahing keliwon wagenu geulis ngising di kebon cabe. Ngabalangkeun ti pancuranNgadon nyangsang kana galengNgabangbrangkeun pipikiran,Hate angger tetep manteng. Kembang cula kembang tanjung kembang sagala domdomanrek sabulan rek sataunmoal weleh diantosan. Rincik rincang rincik rincangaya roda … Read more

Sastra Sunda

Carita Pantun ” border=”0″ height=”212″ src=”https://2.bp.blogspot.com/-fsfFjOx8IU4/VwPVdaDqgEI/AAAAAAAAVi4/8s94OR33MwQck3v9NQBHSs1LiJKRbDHMw/s320/si-dirun.jpeg” width=”320″ /> Basa keur indungna jumeneng keneh, Si Dirun kacaritakeun budak nu bangor pisan. Indit ka sakola mindeng teu nepi. Geus karuhan ari ngabohong mah, bebeja butuh duit keur meuli patlot, kalahka dipake jajan. Duit keur bayaran oge kalahka dipake ngadu, nepi ka ludes jeung erlojina sagala rupa. Gelut … Read more

Pupuh Sunda Bandera Urang

Bandera Urang Dangdanggula Ngerab-ngerab katebak angin, beureum bodas jago tetapi waas, dua warna pulas polos, ti luhur beureum alur, perlambang sugih kawani, teguh tanggoh tur gagah, dina perang tarung, suka pejet batan ngejat, kajeun lebur teu lebar naruhkeun pati, bumela ka nagara Pulas bodas warna anu murni, suci setra tanda manah sutra, sasmita beresih hate, perlambang … Read more

Kajembaran Basa Sunda

   Imah Camat “Sukapura Kolot” di Sukapura (Tasikmalaya)   Foto Taun-1880 Kajembaran Basa Sunda 1. Kacapangan :  Kecap-kecap atanapi omongan anu parantos ngalemah jadi kabiasaan, disebut kacapangan. Menggaj baka henteuna dianggona, kari kumaha sae awonna kacapangan tea. Contona : ” Ah silaing mah macok bae gawe teh”. “Atuh kudu ngolontong euy, ari rek ngalantung ku Pasarbaru”. 2. Saur … Read more

Mantri Jero Raden Yogaswara Rek Ngalalana

Tina : Mantri Jero Kenging : R. Memed Sastra Hadiprawira Kinanti Gunung – gunung semu ngunngun,pasir siga nu prihatin,alum sugri nu marilu murung,mangnineungkeun ka Ajengan, rék ditilar ku kakasih. Biheung bulan biheung taun, iasa patepang deui, jeung nu rék ngalalana, indit sepi nu disungsi, angkat samar nu ditéang, sumangsang ka kersa Gusti. Wantu lantung tambuh … Read more

Sastra Sunda Karya Para Menak Sunda

Perkebunan teh Gambung, Ciwidey 1889 Perkembangan Sastra Sunda Pengaruh agama dalam karya sastra yang ditulis oleh kaum menak (ningrat), mampu dilihat dalam karangan-karangan Haji Hasan Mustapa, Hoofd Penghulu Bandung. Ia yakni salah seorang sastrawan menak yang bisa menulis dangding berbau tasawuf, baik dalam bahasa Sunda maupun dalam bahasa Jawa. Ia juga menulis buku-buku agama.  Bupati Garut, … Read more

Kumpulan Pupuh Sunda Volume 2

Asmarandana Bungbulang dina kalewih suuk melentung di kebon akar pandan diruasan purkutut pakauman bendungan disisi situ peusing sah dipanjara Dunungan teu geura mulih bilih tereh kauninga kaduhung lamun kadongdon ulah waka luluasan sing emut kahukuman dunungan ulah sok kitu sing nyaah kana salira Sinom Siki tarum rinu kembang badoang manuk badori eunteup dina kalijaga manuk … Read more

Kumpulan Sisindiran

Kumpulan Sisindiran Sunda Hayang teuing nyaba ka bandung Sok hayang apal nanjaknaHayang teuing nanya nu pundungSok hayang apal nyentakna. Kemis pahing keliwon wagenu geulis ngising di kebon cabe. Ngabalangkeun ti pancuranNgadon nyangsang kana galengNgabangbrangkeun pipikiran,Hate angger tetep manteng. Kembang cula kembang tanjung kembang sagala domdomanrek sabulan rek sataunmoal weleh diantosan. Rincik rincang rincik rincangaya roda … Read more

Carita Pantun

Carita Pantun ” border=”0″ height=”212″ src=”https://2.bp.blogspot.com/-fsfFjOx8IU4/VwPVdaDqgEI/AAAAAAAAVi4/8s94OR33MwQck3v9NQBHSs1LiJKRbDHMw/s320/si-dirun.jpeg” width=”320″ /> Basa keur indungna jumeneng keneh, Si Dirun kacaritakeun budak nu bangor pisan. Indit ka sakola mindeng teu nepi. Geus karuhan ari ngabohong mah, bebeja butuh uang keur meuli patlot, kalahka dipake jajan. Duit keur bayaran oge kalahka dipake ngadu, nepi ka ludes jeung erlojina sagala rupa. Gelut … Read more

Pengertian Babad Dalam Bahasa Sunda

Bupati Serang KHZ Adipati Madura  Hartina Babad Dumeh maksudna mah satujuan jeung nyieun sajarah, babad oge dipedar di dieu bae. Babad teh sabangsa sajarah anu henteu teges historina, henteu beunang dicekel deleg dokumentasina, tampolana eusina sok dibauran ku saga (sage) legenda jeung mitos atawa fabel. Tegesna : sajarahna dina harti anu modern mah ngan ukur … Read more

Wawacan Jaka Umbaran

Bubuka Wawacan Jaka Umbaran   Sinom 1. Pirang-pirang kabingahan, medalna buku surandil, nu geus nyebar sa Pasundan, nerekeb ka distrik-distrik. Sami suka miasih ngahegarkeun urang lembur, nawiskeun gumbirana, rasmi ngageuingkeun pikir. Ngeuyeub-ngeuyeub mapaes tanah Pasundan. 2. Piangkoh taya wangena, henteu weléh itikurih, maksakeun sabisa-bisa, neraskeun layang Surandil, nu iyén nu ditulis, disebatna Indrabahu, lalakon Jaka Umbaran, … Read more

Tokoh Sastra Sunda

Buku karya Ajip Rosidi Tokoh Sastra Sunda Sejauh yang mampu dilacak, buku atau penelitian wacana tokoh sastra Sunda yang sudah diusahakan masih bisa dihitung jari. Sekadar teladan, penelitian Tini Kartini dkk. yang berjudul Biografi dan Karya Sastrawan Sunda Masa 1945-1965 (1978), Yuhana dengan Sastrawan Sunda (1979), Daéng Kanduruan Ardiwinata, Sastrawan Sunda (1979), dan Biografi dan … Read more

Sastra Sunda Wawangsalan

Ku Ajip Rosidi Wawangsalan téh salah sahiji kamonésan dina basa Sunda, nyebut maksud nu saenyana sacara henteu eksklusif, tetapi ku jalan nataan hiji barang atawa kecap anu murwakanti jeung maksud nu saenyana téa. Upamana maksud anu saenyana rék nyebut hiji jalma henteu meunang dipikameumeut, henteu nyebut kecap meumeut atawa dipikameumeut, tetapi jiga anu tatarucingan nyebut … Read more

Sejarah Undak Usuk Basa Sunda

Sejarah Undak-Usuk Basa Sunda Sajarah lahirna undak-usuk basa sunda, nurutkeun para jago mah nya eta lantaran ayana pangaruh Mataram kana kahirupan jeung budaya Sunda. Waktu Mataram ngéréh sabagian wewengkon Jawa Barat dina periode ka 17, harita lumangsung kontak budaya anu raket antara Sunda jeung Jawa. Loba kabudayaan Jawa anu témbrés asup kana kabudayaan Sunda, kaasup … Read more

Kembang Tanjung Panineungan

Kembang Tanjung Panineungan – Mang Koko Anaking jimat awakingBasa Ema mulung tanjung rebun rebunDi pakarangan nu reumis kenehHarita keur kakandungan ku hidep Geus opat taun katukangEma nyipta mulung bentangNu marurag peuting tadiBentang seungit ditiiran pangangguran Anaking jimat awakingBasa Ema mulung tanjung rebun rebunBet henteu sangka aya nu datangTi gunung rek ngabejakeun bapa hidep Nu opat … Read more

Manuk Dadali

Manuk Dadali – Cipt. Sambas Mangudikarta Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang Meberkeun jangjangna berdiri taya karingrang Sukuna ranggaos reujeung pamatukna ngeluk Ngapak mega bari hiberna tarik nyuruwuk Saha anu bisa nyusul kana tandangna Gandang jeung pertentang taya bandingannana Dipikagimir dipikaserab ku sasama Taya karempan kasieun leber wawanenna Reffin: Manuk Dadali manuk panggagahna Perlambang sakti … Read more

Patani – Mang Koko

Patani – Cipt. Mang Koko Leumpang gagancangan, muru pagaweanNgagedig leumpang pataniPaculna dipanggul, bari udud ngebulMapay jalan nu sasariDatang-tiba gecruk maculNgolah sawah ambeh cukul Bapa tani jongjon, ngolah sawah kebonngadekul ngagarap hancabesar lengan berkuasa kahujanan, kuat kapanasantulaten ngurus pakayabapa tani andal bakti babakti ka lemah cai

Pileuleuyan

Pileuleuyan  Cipt. Mus K. Wirya Hayu batur hayu batur Urang kumpul sarerea Hayu batur hayu batur Urang sosonoan heula Pileuleuyan pileuleuyan Sapu nyere pegat simpay Pileuleuyan pileuleuyan Paturay patepang deui Amit mundur amit mundur Amit ka jalma nu rea Amit mundur amit mundur Da kuring arek ngumbara Ngayuh Hujan Hujan turun tutumplukan Kuwung-kuwung narembongan Anu … Read more

Sariak Layung – Mang Koko

Sariak Layung Sariak layung di gunung iber pasini patepung lawung teuteup jauh ngawangwang nu dipigandrung eeh, ngawangwang nu dipigandrung, aduh Haréndong meuhpeuy harideung jalan satapak rarambu leuweung kumalangpang ronghéap nu kapitineung eeh, ronghéap nu kapitineung, duuh Surya surup layung hibar ka tanjakan sawangan diumbar geus ngolébat, ieuh, kurang jelas hariring asihna kapireung ngalalar Angin tiis … Read more