close

Kisah Sunda Sasakala Situ Gede

Sasakala Situ Gede  Ceuk ujaring carita beh ditu pisan, aya hiji karajaan nu ngaheuyeuk dayeuh Sumedang. Harita raja nu nyepeng kalungguhan kaprabonan kagungan putra tilu. Saparantosna Sang Prabu pupus, tahta karajaan digentos ku nu janten putrana nya eta Prabu Adilaya, putra nu pangcikalna. Dina hiji waktu sang Prabu Adilaya ngadeuheus ka ibuna, maksudna nyuhunkeun widi … Read more

Kumpulan Kisah Sunda

Judul 1 : Sasakala Toke Disadana kitu Judul 2 : Kuda Hade Budi  Penyusun : Drs. Tasdik Penerbit : CV. Dananjaya Bandung Cetakan : Tahun 1996 Tebal : 94 halaman (dua jilid) Bahasa : Sunda  Sampul : Paperback Dimensi : 21 cm x 15 cm Kondisi : Cukup baik Harga : Habis terjual  Call / SMS : 0821 3029 2636 Eusina Buku 1 – Sasakala Toke Disadana Kitu : 1. Sasakala … Read more

Dongeng Sunda Sasakala Situ Hiang Ciamis

Sasakala Situ Hiang Karajaan Galuh Nu dimaksud Situ Hiang, nya eta situ nu lain meunang nyieun jelema. Tina sakitu lobana situ aya oge nu ngandung sajarah, saperti Situ Hiang nu aya di desa Sadewata, kacamatan Panawangan Ciamis, kaasup daerah pagunungan. Nurutkeun sajarahna, eta Situ Hiang teh beunang nyieun Dewa Banga, jaman Karajaan Galuh reujeung jaman Karajaan … Read more

Siluman Oray

Ti saprak kajadian harita, éta tempat jadi beuki sangar, teu aya deui anu wanieunngulampreng ka palebah dinya wanci peuting Ku Andang S Argayuda Ti baheulana éta daerah di sebut Labuhan Bulan, panonoban jurig, aya ogé anu nyebutkeun tempat karajaan siluman. Sabab sering kawénéhankeun lamun wanci peuting sok aya mahluk jiga manusa, tetapi ngaharelung jangkung badag, adakala … Read more

Cerita Sunda Dirawu Kelong

Dongeng Basa Sunda Dirawu Kelong Bah Mansur, urang lembur Babakan Haur, ngadak-ngadak jadi materi obrolan salelembur, anu tadina tara loba catur, kiwari kawas anu boga bengkak dina tuur, garawak gorowok dinu loba batur, ngomong balakacanur. Gedé haté rék meunang uang anu kacida lobana, beurang peuting guling gasahan teu ngeunah cicing, sagala kapikiran. Imah rék nyieun … Read more

Cerita Sunda Sakadang Kera Jeung Peucang

Sakadang Monyet jeung Sakadang Peucang Halodo meujeuhna entak-entakan. Jujukutan gararing, tatangkalan kari kalakay. Solokan jeung balong anu laleutik mah réa anu saat. Halodo ampir sataun atuh. Sakur sasatoan anu bumetah di Gunung Ganggong raripuh. Oray, bangkong, bajing, anu salila halodo nyirekem di liang anu baseuh tur jero, mimiti keselen jeung lapareun. Loba sasatoan ti bulan-bulan … Read more

Nu Ngageugeuh Citarum

Nu Ngageugeuh Citarum” border=”0″ height=”361″ src=”https://1.bp.blogspot.com/-nwMvc6p6d3k/UeytA6ysyiI/AAAAAAAAC8U/TaZ0R8RRBxk/s640/citarum_01.jpg” title=”Dongeng Sunda

Dongeng Sunda Sasakala Gunung Guntur

Gunung Guntur baheula  Di wewengkon Kabupatén Garut,aya gunung anu kawilang gedé, ngaranna Gunung Guntur.Baheulana mah éta gunung téh ngaranna Gunung Kutu. Teu jauh ti dinya, aya gunung leutik.Anu katelahna Gunung Putri. Éta téh aya sasakalana. Baheula pisan di dinya téh aya hiji karajaan kawilang gedé, ngaranna Karajaan Timbanganten.Ari puseur dayeuhna di Korobokan, henteu jauh ti … Read more

Kisah Sunda Sasakala Pangalengan

Situ Cileunca Pangalengan kab. Bandung  Sasakala Pangalengan Kiduleun Kota Bandung aya hiji daerah nu rada kajojo oge, nya eta Pangalengan. Nu matak loba nu sok arulin ka dinya, ku sabab ngeunah hawana, katambah aya paranti pelesiran deuih, nya eta situ Cileunca. Ceuk beja, sasakalana ngaran pangalengan teh kieu:  Di eta tempat, baheula aya guha panyumputan rampog/begal. Rahayat … Read more

Dongeng Sunda Pasar Baru Bandung Baheula

Pasar Baru Bandung 1920 – 1921 Pasar Baru Jaman BaheulaPa Suka, nu dianjrekan ku Amir, sajaba ti ngalanggan suratkabar basa Indonesia teh, ngalangan Sipatahoenan jeung majalah Warga deuih. “Bareto mah taun 52 – 53 saurna, Bapa kungsi ngalanggan majalah Sunda, ngan hanjakal ayeuna geus teu kaluar deui, nya balik deui kana Warga.” Majalah Sunda, nu … Read more

Dongeng Sunda Sasakala Pamanukan Subang

Pamanukan Subang 1900-1920 Sasakala Pamanukan Subang Kacaturkeun jaman baheula di daérah basisir kalér Pulo Jawa aya karajaan anu katelahna Karajaan Pilangsari. Kahirupan rayatna, henteu ari lubak-libuk mah, namun cukup. Henteu kakurangan wé. Jeung deuih tara kadéngé aya baramaén anu ngider kawas kiwari di Karajaan Pilangsari mah. Nyirikeun rayatna getol digarawé, boh patanina boh pamayangna. Kabeneran … Read more

Cerita Sunda Sasakala Cieunteung Sumedang

Dongeng Sasakala Cieunteung Sumedang Jkondusif baheula di wewengkon kabupaten Sumedang nu perenahna di daérah Darmaraja kiwari, aya hiji daerah can boga ngaran éta tempat téh. Ngan di éta tempat aya hiji wanoja anu geulisna kawanti-wanti éndahna kabina-bina cék babasan téa mah nya irung kuwung-kuwungan nya tarang téja mentrangan ku lemes-lemesna pakulitan éta wanoja téh ceuk … Read more

Dongeng Sunda Japati Jeung Inten

Dongeng Japati jeung Inten  Jaman baheula aya hiji kamasan. Pohara kajojona, kasohor ka mana mendi. Sohor dumeh someah tur hade hasa. Kajojo pedah hade bubuatanana. Nyieun itu nyieun ieu teh teu weleh pantes bae.  Lian ti eta, kamasan Ieh pohara tiginna kana jangji. Lamm geus jangji ka nu pesen, yen pianggeuseunana pesenan teh jero saminggu, … Read more

Dongeng Sunda Kawung Ratu Karya

Kawung Ratu Di sadésa Mandalasari jigana mah ngan kawung Aki nu pangjuuhna téh. Lain sing angkuh, sanajan dibandingkeun jeung kawung bogana Ki Jumsi gé. Ari kawung Ki Jumsi, enya jugrah, tapi lahangna kos nu atah raru, sok haseum baé. Mokaha da, dina usum kieu, ari kana saratus pérak mah sapoéna éta kawung téh bisa méré, … Read more

Dongeng Sunda Si Dirun

Hiji poe, basa Si Dirun keur ngangon munding kalahka kasaréan di saung ranggon. manehna ngimpi nganjang ka hiji nagara nu pangeusina resepeun kana sora suling. Dongeng Si Dirun  Basa keur indungna jumeneng kénéh, Si Dirun kabéjakeun budak nu kacida bangorna. Indit ka sakola mindeng teu nepi. Geus karuhan ari ngabohong mah, bébéja butuh duit keur meuli … Read more

Dongeng Sunda Simpanse Maling Kopeah

Barang ngarèrèt ka luhur kai, bèh baè kopèahna kabèh katènjo keur dibarawa ku monyèt Kacaturkeun aya hiji tukang jualan , urang dayeuh, ngaranna Junèd. Dina hiji poè manèhna jualan ngider ka lembur-lembur mawa pirang-pirang barang jualan kopeah, diwadahan dina dus kertas. Kira-kira wanci lohor Junèd ngaliwat ka leuweung gerotan nu réa monyétan. Barang nepi ka hiji enggon gèk Junèd ngareureuhkeun … Read more

Dongeng Sunda Sasakala Kalapa Genep Tasikmalaya

Kacaturkeun di sisi Walungan Cimédang, aya hiji imah nenggang jauh kaditu kadieu, dicicingan ku hiji aki-aki. Geus lila pisan matuhna di dinya téh. Manéhna téh geus teu dulur teu kadang, teu sanak  teu baraya, hirupna éstu nunggelis (sorangan). Ari pagawéan sapopoéna Si Aki téh kana ngahuma. Hasil tina tatanénna ukur cukup keur pangabutuh sasoranganeun waé. … Read more

Dongeng Sunda Sasakala Pananjung Pangandaran

Kacaritakeun jaman baheula mula dina kala ka-16 di Pangandaran. Aya hiji karajaan. Ngaranna Karajaan Pananjung. Nu jadi rajana Prabu Anggalarang. Karatonna henteu gedé-gedé teuing. Ngan kaayaanana asri pikabetaheun. Ayana di Cagar Alam Pananjung (ayeuna).  Sateuacan janten raja, Prabu Anggalarang téh urang Galuh. Putrana Prabu Haur Kuning. Saparantos déwasa, ngalih ka pakidulan. “Ama, jisim abdi badé … Read more

Kisah Sunda Sasakala Watu Gede Tasikmalaya

Bupati Tasikmalaya RAA Wiratanuningrat  ngabedah Rawa Lakbok jadi pasawahan lega  Sasakala Batu gede Tasikmalaya  Ceuk ujaring carita béh ditu pisan, aya hiji karajaan nu ngaheuyeuk dayeuh Sumedang. Harita raja nu nyepeng kalungguhan kaprabonan kagungan putra tilu. Saparantosna Sang Prabu pupus, tahta karajaan digentos ku nu janten putrana nya éta Prabu Adilaya, putra nu pangcikalna. Dina hiji … Read more

Kisah Sunda Carita Ciung Wanara

Sastra Sunda Carita Pantun Çiung Wånårå Kacaturkeun di hiji nagara, anu nelah Nagara Galih Pakuan kaceluk nagara adil tur ma’mur, kawéntar murah sandang murah pangan. Rajana anu wijaksana sarta adil palamarta, kakasihna Sang Permana di Kusuma. Kagungan dua praméswari, anu sepuh jenenganana Naganingrum, anu anom Déwi Pangrenyep jenenganana. Hanjakal, Sang Raja teu acan kagungan putra, sanaos teu kendat neneda ka … Read more