close

Pengertian Babad Dalam Bahasa Sunda

Dumeh maksudna mah satujuan jeung nyieun sajarah Pengertian Babad Dalam Bahasa Sunda
Bupati Serang KHZ Adipati Madura 

Hartina Babad
Dumeh maksudna mah satujuan jeung nyieun sajarah, babad oge dipedar di dieu bae.
Babad teh sabangsa sajarah anu henteu teges historina, henteu beunang dicekel deleg dokumentasina, tampolana eusina sok dibauran ku saga (sage) legenda jeung mitos atawa fabel.

Tegesna : sajarahna dina harti anu modern mah ngan ukur samar-samar atawa remeng-remeng. Umpamana bae : Babad Cikundul, Babad Galuh, Babad Talaga, Babad Cirebon, jeung sapapadana.


Baheula mah jaman butahuruf leuwih rea batan kiwari, eta babad-babad teh pohara diarandelna, geus henteu make ratio atawa logika deui, taklid yakin yen eta beubeunangan ndeso teh tangtu bener.


Tapi ayeuna mah sanggeus jalma-jalma leuwih mampu ngabedakeun mana andeleun, mana pikiraneun, mana panyari, pandanganana kana babad-babad oge geus robah, kapercayaanana henteu sagala sumuhun tetapi marake saringan. 
Tina : Kandaga Kasusastraan Sunda ku M.A. Salmun 1963.


Dumeh maksudna mah satujuan jeung nyieun sajarah Pengertian Babad Dalam Bahasa Sunda

Sejarah Cadas pangeran Bahasa Sunda 
Saupama ti Sumedang rék ka Bandung, nepi ka Tanjungsari, tangtu ngaliwat tanjakan anu kacida panjangna, nyaé ta tanjakan Cadas Pangéran. Nu matak éta tanjakan disebut kitu, rada panjang sajarahna, malah supaya tétéla, leuwih hadé  ku urang dikanyahokeun, kumaha di lebah dinya kaayaanana ayeuna, baheulana jeung baheula pisan.

Dumeh maksudna mah satujuan jeung nyieun sajarah Pengertian Babad Dalam Bahasa Sunda

Dumeh maksudna mah satujuan jeung nyieun sajarah Pengertian Babad Dalam Bahasa Sunda

Dongeng Sunda Nyi Roro Kidul
Kacaritakeun praméswari Prabu Munding Wangi ngagaduhan putra istri, anu geulis kawanti-wanti endah kabina-bina, jenegenana Déwi Kadita. Saking ku geulis-geulisna éta si putri dugi ka padanyebat Déwi Srangéngé. Pangna disebat Déwi Srangéngé

Dumeh maksudna mah satujuan jeung nyieun sajarah Pengertian Babad Dalam Bahasa Sunda

  Sastra Sunda Guguritan