close

Cerita Sunda Japati Jeung Inten

 Dongeng Japati jeung Inten  Jaman baheula aya hiji kamasan Dongeng Sunda Japati jeung Inten

Dongeng Japati jeung Inten 
Jaman baheula aya hiji kamasan. Pohara kajojona, kasohor ka mana mendi. Sohor dumeh someah tur hade hasa. Kajojo pedah hade bubuatanana. Nyieun itu nyieun ieu teh teu weleh pantes bae. 

Lian ti eta, kamasan Ieh pohara tiginna kana jangji. Lamm geus jangji ka nu pesen, yen pianggeuseunana pesenan teh jero saminggu, dina waktuna teh pasti geus jadi. Tara lanca-linci, udar jangji. 


Ku karena kiln,nu geus pesen teh sok cacarita ka tatanggana. Nyaritakeun kumaha hade gawena eta kamasan, bail ditembong keun bubuatanana. Atuh puguh, itu ieu pada nyaho. Nu pesen embel-embel teh meh taya towongna. 


Ari eta kamasan, sabenerna mah turunan Bupati. Ngan abnormal. sanggeus sawawa teh teu aya karep jadi Bupati nuluykeun lacak ramana.Kalah ingkah ti Kabupaten, ngacacang neangan pamatuhan anyar. Pikeun nyumponan bubutult sapopoe, nya tina ngamasan tea, bari tani. 


Sakali mangsa, manehna nepi ka hiji lembur nu narik kana atina. Jorojoy aya karep rek tetep tumetep di dinya. Tuluy bae ngababakan. 


Lantaran tara agul ku payung butut,batur salemburna mah taya nu nyahoeun kana lalakon manelma nu sabenema. Nyangkana teh kamasan biasa bae, nu ngadon bubuara ti lembur sejen neangan pangabetah di kawasan eta. Kana ngaranna nu orisinil, nya eta Raden Jayamantri, taya nu nyaho. Katelahna teh Bapa Kamasan bae. 


Lila ti lila, pangabisa eta kamasan teh kaemper-emper ka Dipati Ukur. Bupati nu ngalieuyeuk Tatar Ukur alam harita. Dipati Ukur nyobi-nyobi pesen pemanis ka eta kamasan. Barang katitenan hade bubuatanana. Tuluyna mah Dipati Ukur ngalanggan ka dinya. Upama aya pigaweeun kamasan teh tara miwarang nu sejen. pasti ka kamasan nu someah tur hade basa tea bae. 


Tina banget panuju kana pagaweanana. eta kamasan diangkat jadi kamasan Kabupaten. Kuduna mah pindah ka dayeuh nganjrekna ge, namun Raden Jayamantri teu daek ingkah. Basana mah geus pohara betahna di lembur eta. 


Nya nepi kana mangsana.Tatar Ukur kaereh ku Mataram. Saban taun Dipati Ukur kudu caos upeti ka Mataram, rupaning pelengkap tina emas inten katut barang-barang hargaan sejenna. Lantaran Dipati Ukur salawasna ngadamel aksesori ti Raden Jayamantri, atuh nu dikintunkeun ka Mataram oge nya produksi Baden Jayamantri tea. Raja Mataram pohara katarikna ku embel-embel. kiriman ti Ukur teh. Panuju ku lemes buatanana, merenah ukuranana, matak pantes dianggona. 


Tina panuju tuluy katarik. Antukna dugi ka mapay-mapay, nataroskeun saha-sahana nu nyieun embel-embel sakitu hadena. Ku Dipati Ukur diunjukkeun sabalakana, yen eta komplemen teh jieunan kamasan terbelakang nu matuh di pasisian. 


Raja Mataram panasaran, hayang jonghok jeung jinisna. Nya Raden Jayamantri diangkir ka Mataram, sina ngadeuheus ka Kangjeng Raja. Nepi ka ditu, sasat diuji, Raden Jayamantri dititah nyieun rupa-rupa perhiasan, nurutkeun kapalay Raja katut Prameswari. 


Raden Jayamantri ngetrukkeun pangabisana.Minangka hasil-na,Raja Mataram pohara panujuna.Prameswari nya kitu keneh.Pogot naker kana pinggel jieunan kamasan semah nu tetela hadena. 


Mulang ti Mataram,Raden Jayamantri neruskeun garapanana jadi kamasan. Teu incah balilahan, matuh di pasisian tea bae. Nu pesen tambahan juljol ti nu jauh ti nu deukeut. Geus puguh ti Kabupaten mah. da tara miwarang ka nu sejen deui. 


Sakali mangsa,Raden Jayamantri narima pesenan ti Raja Mataram.Unggeling pesenan, Prameswari palay dipangdamelkeun sumber tina emas make panon inten. Kituna teh bari sok emasna sok intenna. Rea emasna mah,tetapi intenna ngan dua siki, cumpon keur panon sumber sapasang bae.


Hari pohara ati-atina Raden Jayamantri migawe eta pesenan. Tangtu kudu taliti jeung ati-ati da puguh pesenan Raja.Era temen lamun gagal teh.Lian ti eta, kurang-kurangna ati-ati mah kuriak jadi cilaka. Inten tea. Najan leutik ge pohara mahalna. Lamun nepi ka leungit teh tada teuing riweuhna. Raja tangtu bendu, kurang-kurangna milik mah teu mustahil nepi ka nemahan pati lamun eta barang leungit teh. 


Dina hiji poe,Raden Jayamantri digawe sekumaha biasana. Harita sumber pesenan Raja teh geus anggeus sabeulah. Geus beres dipanonan. nyengcelak boborelakan. Mutuh matak resep nu ningali.


Ari nu sabeulah deui keur dihanca. Harita teh keur memener pitempateun inten sangkan pageuh tur pantes. Dak dumadak Jayamantri hayang ka cai, teu beunang diampeuh. Cul bae pigaweeun mah ngabarak di tepas hareup. 


Balik ti cai, Raden Jayamantri rek neruskeun hanca. Tapi pohara ngajenghokna barang katitenan inten tea cuweuh! Hantem dikotektak, weleh teu kapanggih. Manehna gura-gero ka istrina,natanyakeun inten kagungan Raja. Tapi istrina ge teu terangeun. 


Raden Jayamantri pohara bingungna.Leungit inten sasiki. mutuh matak sumpeg pipikiran. Mun kudu digantian. Sabaraha pihargaeunana. Lamun Raja Mataram uninga, intenna ical, moal boa baris bendu. Teu tidak mungkin manehna dihukum gantung alatan ngaleungitkeun barang Raja. 


Ari nu aya harita ukur anakna nu leutik keneh,kira umur lma taun. Budak keur meujeuhna nalaktak. pantes mun sagala dicokot teh. Ceuk anggapan Raden Jayamantri, moal boa inten teh dicokot ku budak sabot ditinggalkeun ka cai. Ku budak tuluy didahar, samarukna dadahareun. 


Najan teu percaya,istrina teu mampu kukumaha.Bakat ku galau, Raden Jayamantri mutuskeun rek ngabedel beuteung budak, rek neangan inten tea. Bari nyurucud reumbay cipanon budak nu can tatag nyarita teh dibedel beuteungna. Peujitna dikaluarkeun, bisi aya inten tea di jerona. Tapi inten teh teu kapanggih. Ari budak tea. nepi ka hanteuna. 


Ningal kaayaan kitu.Raden Jayamantri heuki hingung bae. Hanas budak jadi korban,nu leungit mah teu kapanggih. Atuh jadi pohara sedihna. Manehna jadi teu puguh cabak. Hulang-huleng mikiran harang nu leungit bari kaduhung dumeh rusuh teuing ngabedel anak sorangan. 


Heuleut tilu poe ti harita,Raden Jayamantri ngalangeu di tepas bari kawas nu malaweung. Pikirna cuscos ka ditu ka dieu, mikiran inten nu leungit, mikiran budak nu maot. mikiran bebendon Raja. Mikiran eksekusi nu moal boa bakal tumiba.


Keur kitu, kareret salah sahiji japati kukutanana nguyung. Sejen ti nu lian. Nu tingtelenden di buruan, ieu mah ngeluk hae deukeut panyaweran. Kakara Raden Jayamantri inget, eta japati teh keur cageurna pohara bangorna. Ari manehna keur digawe teh sok nyampeurkeun hari sagala dipacok.

Beg Raden Jayamantri ngagebeg. 

Teu mustahil inten teh dipacok ku eta japati lantaran didugahakaneun.Teu talangke,kek eta japati ditewak tuluy dibawa ka pipir dapur. Kececet bae dipeuncit. Raden Jayamantri gera-gero ka istrina miwarang ngurusanan eta japati. Kituna teh bari disaksian ku manehna. 


Raden Jayamantri mani ngagero bakat ku atoh barang inten tea kapanggih tina burih eta japati. Jeroning kitu. istrina mah aluk-alukan midangdam, emut ka putra nu maot karena dibedel tea. Kari-kari intenna aya dina burih japati. 


Isukna. Raden Jayamantri ngondang sakumna kadang warga. Niat rek salametan dumeh inten Raja kapanggih deui. Sukuran ka Nu Agung nu geus maparin marganing kasalametan najan kudu make korban. 


Dina eta gempungan, itu ieu puk-pok ngasongkeun pamanggih, pangpangna mapatahan ka istri Raden Jayamantri sangkan henteu kaleleban teuing ku anak nu jadi korban alatan kariweuh jeung kabingung nu jadi bapa. 


Nya harita. Raden Jayamantri turun cadu: ti semet poe eta sakumna kadang warga katut turunan Raden Jayamantri teu meunang ngukut japati sarta teu meunang dahar dagingna. 


Lian ti eta sakumna turunan Raden Jayamantri teu meunang aya nu jadi kamasan. Raden Jayamantri ge eureun jadina kamasan. Minangka hasil gawena nu pamungkas teh nya eta sumber pesenan Raja Mataram tea. 

Raden Jayamantri ganti cabak kana tani. Tapi ari lembur pamatuhanana mah geus nelah lembur Kamasan, tug nepi ka kiwari.
cag