close

Sajak Sunda Keindahan Alam Garut

Sajak Keindahan Kota Garut

Kota Garut teu matak pati sidik
henteu atra dumeh kahalangan
karimbunan ku kakayon
beh wetan semu ngidul
gunung gede mani ngajegir
nu katelah Cikuray
cicirenna Garut
kawasan jadi pangirutan
matak betah matak resep,ka nu cicing
ka sakur nu ngumbara

Beh lebakna tembong dina lamping

ngarenggenek moal boa ngamplang
ka mana-mana kasohor
kawasan resmi tur linduk
di jarugjug ti mana mendi
ku nu ngadon titirah
ngarah hawa gunung
matak seger kana bandan
matak jagjag ka nu sakur hudang gering
nu matak ka seundeuhan

Reret deui ka pasir-pasir

lolobana pinuh ku kontrakan
nu baku kontrakan enteh
kakayon tingrunggunuk
rupa-rupa warnaning kai
camara reujeung mala
jengjeng rejeng gintung
paselang jeung kingkilaban
tingharelab daunna katebak angin
siga nu ngagupayan.

Tambah lila beuki kelar ati

beki anteng nyawang padataran
kahibaran layung koneng
Cimanuk tambah lucu
ula-ileu teu pati sidik
dumeh geus meh reup-reupan
liwat tunggang gunung
halimun enggeu mindingan
ngahalangan anu eukeur pogot asih
megatkeun kani’matan.

  Sajak Sunda Kota Bandung