close

Rangkuman Bahan Kependudukan Indonesia

Penduduk Indonesia ialah mereka yang tinggal di Indonesia pada dikala dijalankan sensus dalam abad waktu sekurang-kurangnya6 bulan.
Kuantitas penduduk yaitu jumlah penduduk sebuah tempat/negara.
Kuantitas penduduk berkaitan dengan masalah kemajuan penduduk dan migrasi.
Permasalahan yang berkaitan dengan kepadatan penduduk antara lain ledakan penduduk adalah jumlah penduduk melebihi daya tampung.
 Penduduk Indonesia adalah mereka yang tinggal di Indonesia pada saat dilakukan sensus dal Rangkuman Materi Kependudukan Indonesia
Masalah utama dalam bidang kependudukan Indonesia menghadapi aneka macam dilema:
Jumlah masyarakatyang besar dan perkembangan penduduk yang tinggi.
Persebaran masyarakatyang tidak merata.
Kualitas penduduk relatif masih rendah.
Masalah mutu penduduk mampu diperhatikan lewat komposisi penduduk, angka beban ketergantungan, angka usia impian hidup, dan rasio jenis kelamin.
Komposisi penduduk ialah pengelompokan masyarakatatas dasar persyaratan tertentu dan untuk tujuan tertentu pula.
Angka beban ketergantungan yaitu angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya orang yang tergolong usia tidak produktif dengan banyaknya orang yang termasuk usia produktif.
Angka usia impian hidup ialah ratarata usia masyarakatyang diperhitungkan sejak kelahiran.
Rasio jenis kelamin adalah perbandingan banyaknya penduduk pria dan banyaknya penduduk perempuan pada sebuah kawasan dalam rentang waktu tertentu.

  Rangkuman Interaksi Sosial