close

Mencar Ilmu

Sudah banyak di buku-buku maupun di media umum, yang memberikan ilmu cara membaca Al-quraan dengan benar, adapun aku akan menyampaikanya dengan cara yang sungguh praktis dan simpel gampang di mengerti, khususnya bagi sauadara-saudara kita yang gres mencar ilmu dan mengenal Al-quran, Inilah caranya saya akan mengenalkan apalagi dahulu satu-persatu huruf hijaiyah lengkap dengan cara membacanya.
 1. Huruf “ Alif “ : cara membacanya yakni dengan melebarkan lisan, dikeluarkan dari rongga mulut sedikit di atas huruf amja.
 2. Huruf “ Ba ” : cara membacanya yakni dengan merapatkan bibir atas dan bawah di keluarkan dengan sedikit angin.
 3. Huruf “ Ta “ cara membacanya yakni dengan menempelkan ujung lidah ke gigi paling depan bab dalam dengan sedikit mengeluarkan angin.
 4. Huruf “ Tsa “ cara membacanya dengan menempelkan ke ujung gigi depan agak agak longgar sedikit, dikeluarkan dengan angin yang agak lebih banyak dari abjad Ta.
 5. Huruf Jim “ Ja “ cara membacanya yakni menempelkan pertengahan lidah ke langit-langit ekspresi dengan menghimpun angin untuk di lepaskan.
 6. Huruf “ Ha “ cara membacanya  yaitu dengan melebarkan verbal setengah bab saja dan di keluarkan dengan angin.
 7. Huruf “ kho” cara membacanya ialah dengan melebarkan ekspresi setengah bab dan mengeluarkan angin dengan mengleperkan tenggorokan.
 8. Huruf Dal “ da “ cara membacanya ialah dengan menempelkan ujung lidah ke langit verbal bab tengah.
 9. Huruf “ dza “ cara membacanya ialah dengan menempelkan ujung lidah ke gigi depan atas, di lepa dengan sedikit angin.
 10. Huruf “ ro “ cara membacanya yaitu dengan pengecap di posisikan ke tengah verbal tetapi jangan hingga nempel, lalu dengan sedikit di keluarkan angin.
 11. Huruf “ za “ cara membacanya seperti mengeluarkan karakter Z dalam bahasa indonesia.
 12. Huruf Sin “ Sa “ cara membacanya yakni dengan pengecap di tempat ke tengah langit lisan dengan mengeluarkan sedikit angin.
 13. Hurf Syin “ Sya “ cara membacanya yakni dengan posisi lidah berada di tengah ekspresi dan mengumpulkan angin lalu di keluarkan.
 14. Huruf Shod “ Sho “ cara membacanya yaitu posisi lidah ditengah verbal untuk mengumpulkan angin yang banyak lalu di keluarkan.
 15. Huruf Dhod “ dho “ cara membacanya adalah dengan mengeluarkan angin dari samping lisan kanan sambil pengecap di tempelkan pada gigi samping kanan juga.
 16. Huruf “ Tho “ cara mambacanya ialah dengan menempelkn ujung pengecap ke tengah langit-langit mulut dan di tekan sedikit sambil mengeluarkan angin.
 17. Huruf “ Dzo “ cara membacanya ialah dengan menempelkan pengecap ke gigi depan sambil mengeluarkan angin.
 18. Huruf A’in “ A’ “ Cara membacanya ialah dengan melebarkan mulut mengeluarkan angin dari bawah rongga ekspresi sambil di tekan sedikit.
 19. Huruf Ghoin “ Gho “ cara membacanya yaitu dengan ilat-ilat tenggorokan mengeluarkan angin sambil menggleper.
 20. Huruf “ Fa “ cara membacanya ialah dengan mengangkat bibir bawah ke atas sambil mengeluarkan angin.
 21. Huruf Qof “ Qo “ cara membacanya adalah mengeluarkan angin dari tenggorokan
 22. Huruf Kaf “ Kha “ cara membacanya yaitu mengeluarkan angin dari tenggorokan sedikit agak ke atas dari abjad Qo.
 23. Huruf Lam “ La “ cara membacanya yaitu dengan menekan kan ujung pengecap ke langit-langit mulut dan melepaskanya dengan angin yang besar lengan berkuasa.
 24. Huruf Mim “ Ma “ cara membacanya adalah dengan menempelkan bibir bawah dan bibir atas tetapi agak menganggrang seukuran kertas tipis.
 25. Huruf Nun “ Na “ cara membacanya yaitu dengan menempelkan ujung pengecap ke atas tengah langit-langit lisan dan melepaskanya dengan angin.
 26. Huruf Wawo “ Wa “ cara membacanya yaitu dengan mengeluarkan angin sambil mengangkat bibir bawahke depan.
 27. Huruf “ HA “ cara membacanya dengan mengeluarkan angin dari bawah rongga lisan di atas lebih minim karakter Amja.
 28. Huruf “ ya “ cara membacanya adalah sama mirip pengucapan ejaan bahasa indonesia.

Teman Media Ngaji itulah mahrojil huruf yang sudah aku sebutkan satu persatu semoga berkhasiat dan bermanfaat amin.

Selanjutnya akan saya perkenal kan juga 28 abjad Hijaiyah dengan aksara Arab, inilah hurupnya :
اَ بَ تَ ثَ جَ حَ خَ دَ ذَ رَ زَ سَ شَ صَ ضَ طَ ظَ عَ غَ فَ قَ كَ لَ مَ نَ هَ يَ

HUKUM “LAM”
Ketika anda membaca Al-quran mendapatkan aksara “ AL “ maka cara membacanya yaitu ada dua macam.
حكم اَلْ : حروف قمرية : ا- ب-غ-خ-ج-ك-و-ح-ف-ع-ق-ي-م

 جونتوه : اِنْسَانُ اَلاِْنْسَانُ / بِرٌّ اَلْبِرُّ

Disebut Lam Qomariah yakni hurufnya ada tiga belas ialah “ alif, ba, gho, kho, ja, kha, wa, ha, fa,a’, qof, ya, dan ma. Ketika AL dihadapanya abjad tersebut, maka cara membacanya adalah AL-nya mesti terang.
حكم ال : حروف شمسية : ط-ث-ض-ر-ت-ص-ذ-ن-س-ظ-ز-ش-ل

جونتوه : توبة اَلتَّوبَةُ / ثواب اَلثَّوابٌ

Disebut Lam Samsyiah yaitu hurufnya selain karakter Qomariah, cara membacanya apabila AL ketemu dengan huruf samsyiah maka AL menjadi hilang di simpan dalam hati saja

HUKUM NUN MATI DAN TANWIN, TANWUN, TANWAN.

Cara membacanya ada empat macam ialah :
حروف اظهار : ا-ه-ح-خ-ع-غ
جونتوه :
نْ اء : ينْاَوْن مَنْ اََمَنَ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ
نْ ه : يَنْهَوْنَ اِنْ هُوَ جُرُفٍ هَارٍ
نْ ح : يَنْحِنُوْنَ مِنْ حسنة عليماًحَكيما
نْ خ : والمُنْخَنقة منْ خَير لطيفاًخَبير
نْ ع : ينْعِق منْ عِلم سميعٌ عَليم
نْ غ : فسينْغِضون منْ غِل عزيزٌغَفور


IDZHAR hurufnya ada enam adalah : Alif, HA, Kha, Kho, A’, Gho Hukum nun mati tanwan, tanwun dan tanwin bila menghadapi karakter tersebut nun mati, tanwan ,tanwun dan tanwin di baca terperinci.
حروف ادغام بغنة : ي-ن-م-و
جونتتوه :
نْ ي : منْ يَقول ولاطاءرٍيَطير
نْ ن : انْ نَقول خطةٌ نغففرلكم
نْ م : منْ مَلجاء هداصراطً مُّستقيم
نْ و : مِنْ وَراءهم والهكم الهٌ وَاحد


IDGHOM BIGHUNAH hurufnya ada empat yakni : ya, na, ma, wa, jika nun mati tanwan, tanwun dan tanwin menghadapi karakter tersebut maka nun mati,tanwan,tanwun, tanwin, di baca dengan cara meleburnya pada abjad yang di depanya yakni aksara yang empat itu.

حروف ادغام بلاغنة : ل-ر
جونتوه :
نْ ل : منْ لَ نك خيرًالَهم
نْ ر : منْ رَبهم غفورٌرَحيم

IDGHOM BILA GHUNAH  hurufnya ada dua ialah : lam, dan ro, bila nun mati, tanwan, tanwun, tanwin, menghadapi karakter dua tersebut, maka nun mati,tanwan, tanwun, tanwin, harus di baca tanpa dengung atau nun mati, tanwan, tanwun, tanwin menjadi tiada.

حروف اقلاب : ب
جونتوه :

نْ ب : منْ بَعد ينْبِت


IQLAB hurufnya ada satu yaitu “ ba “ ketika nun mati, tanwan, tanwun, tanwin ketemu dengan aksara “ ba ” maka di baca” mim “.

حروف اخفاء : ت-ث-ج-د-ذ-ر-س-ش-ص-ض-ط-ظ-ف-ق-ك
جونتوه :
نْ ث : منْ ثَمرة منْثورا ثءحتٍ ثَيبت
نْ ج : منْ جَاء اَنْجَينكم فَصَبْرٌجَميل
نْ د : منْ دُونالله اَنْدَاد دكاً د كا


IKHFA hurufnya adalah abjad hijaiyah selain karakter yang saya sebutkan di atas dan cara membacabya adalah harus ikhfa artinya bunyi nun mati tidak terang sembunyi antara idzhar dan idghom di iringi dengan dengung.

HUKUM MIM MATI ATAU SUKUN

حكم ميم ماتى
ادغام متماثلين
حروف : م
جونتوه :
مْ م : لهمْ مثلا ولكمْ مافىاْلارض
اخفاء شفوي
جونتوه :
مْ ب : نباهمْ بالحق
اظهار حروف : و-ف
جونتوه :
مْ و: عليهمْ ولضالين وهمْ فيها

 1. Apabila mim mati bertemu dengan mim, maka aturan membacanya, mesti idghom, artinya suara mim di padukan dengan aksara mim berikutnya, alasannya mim mati bertemu dengan abjad mim seajenis idghom mutamasilain.
 2. Apabila mim berjumpa dengan abjad BA maka hukum membacanya harus ikhfa bunyi mim mati di iringi dengan dengung sebab menyembunyikan ikhfa itu dengan merapatkan dua bibir, maka ikhfanya di sebut ikhfa syafawi.
 3. Apabila mim mati bertemu dengan karakter wawo dan fa maka hukum membacanya harus di idzhar-kan ( terang ).
 4. Apabila mim bertemu dengan huruf selain karakter MIM dan BA maka hukum membacanya harus idzhar, bahkan jikalau berjumpa dengan huruf wawo atau fa di baca idzharnya mesti lebih terang lagi.
  Kisi-Kisi PAS Bahasa Indonesia Kelas 9 Semester 1

MACAM-MACAM IDGHOM

ادغام متمثلين / ادغام متجانسين / ادغام متقاربين

جونتوه :

 1. IDGHOM MUTAMASYILAIN artinya perpaduan suara aksara yang satu dengan lainnya dalam satu jenis abjad BA dengan BA dan lain sebagainya.
 2. IDGHOM MUTAJANISAIN artinya perpaduan bunyi huruf yang satu dengan aksara lainnya yang mahrojnya sama, tetapi bunyinya sedikit berbeda .
 3. IDGHOM MUTAQORIBAIN artinya perpaduan bunyi aksara yang satu dengan yang lainya, suara yang kedua abjad itu hampir sama.
HUKUM MIM DAN NUN YANG BERTASDJID
Cara membacanya adalah mesti dengan ghunah atau dengung sebatas dua ketukan .
HUKUM “ RO “.

حكم ميم ” مّ ” جونتوه : ثُمَّ

حكم ” ر ” تفخيم جونتوه : رَبَّنا – ترقيق جونتوه : كرِيم

 1. “ RO “ yang di baca tafhim ( tebal ) bila aksara ro didahului oleh abjad yang berbaris fathah atau dhomah.
 2. “ RO “ di baca tarqiq yakni tipis apabila didahului oleh karakter yang berbaris kasroh.
CARA MEMBACA LAM JALALLAH , “ALLAH“

” ل ” جلاله : تفحيم جونتوه : الله – ترقيق جونتوه : بسمِ الله

 1. TAFHIM yang memiliki arti tebal bila didahului oleh abjad yang berbaris fathah atau dhomah.
 2. TARQIQ yang berarti tipis bila didahului oleh aksara yang berbaris kasroh.
CARA MEMBACA QOLQOLAH

قلقله – حروف : ق-ط-ب-ج-د – جونتوه : اَقْ اَبْ


Qolqolah yaitu membunyikan aksara dengan di pantulkan, jika abjad tersebut di matikan, dengan condong sesuai harakatnya inilah huruf Qolqolah ada lima adalah : QOF, THO, BA, JA, DAL dan cara membacanya AQE, ATHE, ABE, AJE, ADE.
MAD

” مد ” طبعى – حروف : ا-و-ي
 • MAD Ashli atau mad thobi’i. Yaitu aksara berfathah di iringi oleh alif mati, karakter berdhomah di iringi oleh wawo mati, karakter berkasro di iringi oleh abjad ya mati.
  KKTP PKn Kelas 4 Semester 2
Mad artinya : memanjangkan suara sesuatu karakter alasannya di iringi oleh salah satu abjad mad yakni : ALIF, WAWO, YA.
Mad terbagi menjadi dua yakni :

” مد ” فرعى
مد واجب متصل – جونتوه : يَسُوْءُ
مدجاءز منفصل – جونتوه : ياَايهاالذين
مد عارض للسكون – جونتوه : شديدالعداب
مد عوض – جونتوه : عليماحكيماً
مد لازم كلمى – جونتوه : ولاالضالين
مد لازم حر فى- جوننتوه : اَلم كيعص
مد صلة – جونتوه : له بهِ
مد تمكين – جونتوه : فاذاحييتم

مد لين – جونتوه : هذاالبيت

MAD FAR’I 

MAD WAJIB MUTASHIL di baca panjangnya lima harakat atau lima ketukan, MAD JAIZ MUNFASHIL di baca panjangnya tiga sampai lima ketukan MAD ARID LISUKUN di baca panjangnya dua hingga enam harakat atau ketukan MAD I’WAD di baca panjangnya dua hingga enam ketukan MAD LAZIM KALIMI di baca panjangnya enam harakat MAD LAZIM HARFI di baca panjangnya enam harakat MAD SHILAH di baca panjangnya dua harakat MAD TAMKIN di baca panjangnya dua harakat MAD LAYIN di baca panjangnya dua harakat.

Sumber :