close

Apa Yang Dimaksud Dengan Hijrah

pengertianartidefinisidari.blogspot.com: Kata hijrah banyak disebutkan dalam al-Qur’an sebanyak 31 kali, diantaranya makna yang terkandung dalam surat al-Baqarah ayat 218 dimana artinya “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” Ataupun (QS al-Nisa’/4:89) dengan terjemahannya: “Mereka ingin supaya kau menjadi kafir sebagaimana mereka sudah menjadi kafir, sehingga kau menjadi sama (dengan mereka). Janganlah kau jadikan dari antara mereka sebagai teman-sahabat(mu), sebelum mereka berpindah (berhijrah) pada jalan Allah.” Untuk lebih jelas, maka ada beberapa bentuk pengertian arti definisi dari wacana hijrah. Yuk, pelajari Apa itu hijrah yang dimaksud pengertianartidefinisidari.blogspot.com

 diantaranya makna yang terkandung dalam surat al APA YANG DIMAKSUD DENGAN HIJRAH

APA YANG DIMAKSUD DENGAN DEFINISI HIJRAH ITU?

Hijrah menurut etimologi berasal dari bahasa arab (ﺓ ﺮ ﺠ ﻫ) isim masdar dari kata hajara-yahjuru-hajran yang artinya meninggalkan, menetapkan. Sedangkan hijrah berdasarkan terminologi atau syara’ para ulama memperlihatkan pemahaman arti definisi dari yang berlainan disebabkan alasannya adalah banyaknya makna yang terkandung dalam hijrah. Menurut Ali Syari’ati definisi secara syar’i yang pantas dikaji yaitu: Hijrah itu sendiri intinya merupakan gerakan dan loncatan besar insan. Ia meniupkan semangat pergeseran dalam pandangan penduduk sekarang ini, dan pada gilirannya menggerakkan dan memindahkan mereka dari lingkungan beku menuju tangga perkembangan, kesempurnaan, dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Oleh alasannya itu hampir semua masyarakat yang meraih kemajuan, mereka melaksanakan hijrah atau langkah-langkah yang semacam dengan hijrah.

Baca: PENGERTIAN HIJRAH DAN ISTIQOMAH DALAM MOTIVASI ISLAM

  Rangkuman Pelajaran Fikih Lengkap Tiap Bagian Untuk Kelas 9 Mts

Dalam al-Qur’an, kata hijrah dengan segala bentuk kata jadiannya, dipakai sebanyak 31 kali, dengan mengacu kepada makna-makna selaku berikut:

 1. Perintah meninggalkan keburukan dan kemaksiatan (QS al-Muddatstsir,74:5);
 2. Berpaling dari isteri yang tidak patuh (QS al-Nisa’,4:34);
 3. Meninggalkan orang-orang yang tidak beriman dengan cara yang bagus, tanpa melukai hati mereka (QS al-Muzammil,73:10);
 4. Kembali kepada Allah dengan cita-cita menerima hidayah-Nya (QS al-Ankabut,29:26);
 5. Meninggalkan tempat, keadaan, atau sifat, karena menuntut ridha’ Allah. (QS al-Nisa’/4:89).

HIJRAH DENGAN JIHAD

Yang menarik Dalam ayat-ayat al-Qur’an, yang dimaksud di atas, yakni Allah menggandengkan term hijrah dengan term jihad. Hal ini menunjukkan bahwa tercapai atau tidaknya tujuan hijrah ialah sangat bergantung pada sejauh mana dan sebesar apa semangat kejuangan yang diberikan saat berhijrah. Dengan demikian, hijrah membutuhkan jihad dan niat yang benar alasannya adalah Allah swt. Hijrah yang benar adalah yang didasarkan atas niat yang benar alasannya Allah, sebagaimana ditegaskan dalam HR. al-Bukhari dan Muslim dari Umar bin al-Khattab, yang artinya. “Perbuatan-perbuatan itu hanyalah dengan niat dan bagi setiap orang hanyalah menurut apa yang diniatkan. Karena itu, siapa yang hijrahnya itu kepada kerelaan Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya adalah terhadap Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa hijrahnya untuk menemukan keduniaan atau wanita yang bakal dikawininya, maka hijrahnya itu yaitu kepada apa yang telah dihijrahi.”

Baca: APA ITU TAHUN BARU HIJRIAH?, MAKNA DAN TUJUAN MEMPERINGATINYA DALAM ISLAM

DALAM AYAT AL-QUR’AN

Kata hijrah banyak disebutkan dalam surat al-Qur’an sebanyak 31 kali pada ayat dan tersebar dalam 17 surat, diantaranya sebagaimana dimaksud pengertianartidefinisidari.blogspot.com:

 • QS An-Nisa/4:100 dengan terjemahannya: “Barangsiapa berhijrah di jalan Allah swt, niscaya mereka mendapati di tampang bumi Ini tempat hijrah yang luas dan rezki yang banyak. barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah terhadap Allah swt dan Rasul-Nya, Kemudian akhir hayat menimpanya (sebelum hingga ke tempat yang dituju), Maka sungguh Telah tetap pahalanya di sisi Allah swt. dan yakni Allah swt Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
 • QS Al-Imron/3:195 dengan terjemahannya: “Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang bersedekah di antara kamu, baik pria atau wanita, (alasannya) sebagian kau yaitu turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, Pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan Pastilah Aku masukkan mereka ke dalam nirwana yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di segi Allah. dan Allah pada segi-Nya pahala yang bagus.”
 • QS al-Muddatstsir/74:5 dengan terjemahannya: “Dan tindakan dosa tinggalkanlah.”
 • QS Al-Anfal/8:72 dengan terjemahannya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah swt dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertoIongan (terhadap orang-orang Muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi. dan (kepada) orang-orang yang beriman, namun belum berhijrah, Maka tidak ada keharusan sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (akan tetapi) kalau mereka meminta perlindungan kepadamu dalam (persoalan pembelaan) agama, Maka kamu wajib menunjukkan derma kecuali terhadap kaum yang Telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. dan Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan.”
 • QS At-Taubah/9:20 dengan terjemahannya: “Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda dan diri mereka, ialah lebih Tinggi derajatnya di sisi Allah; dan Itulah orang-orang yang mendapat kemenangan.”
 • QS An-Nahl/16:110 dengan terjemahannya: Dan Sesungguhnya Tuhanmu (pelindung) bagi orang-orang yang berhijrah setelah menderita ujian, Kemudian mereka berjihad dan tabah; Sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu betul-betul Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
 • QS Al-Baqarah/2:218 dengan terjemahannya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu menginginkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
  Arti Rabu Wekasan Dan Tujuannya

Itulah pembahasan untuk dipelajari terkait apa yang dimaksud hijrah selaku bahasan blog pengertianartidefinisidari.blogspot.com