close

Ruang Lingkup Pendidikan Islam

Secara etimologi ruang lingkup berasal dua kata terdiri dari ruang dan lingkup yang artinya luar subjek yang tercakup ( Depdikbud, 1989 : 775 ).
Ruang lingkup pendidikan Islam mengandung pandangan secara ilmiah sangat luas, alasannya adalah di dalamnya segi-segi atau pihak-pihak yang ikut baik eksklusif atau tidak langsung. Adapun ruang lingkup pendidikan Islam yakni sebagai berkut :

 1. Perbuatan pendidikan itu sendiri, ialah seluruh kegiatan, tindakan atau perbuatan dan perilaku yang dikerjakan oleh pendidikan sewaktu menghadapi / mengasuh anak didik.
 2. Anak bimbing, ialah objek paling penting dalam pendidikan.
 3. Dasar dan tujuan pendidikan Islam, landasan yang menjadi pemikiran serta sumber segala acara pendidikan Islam yang dilakukan.
 4. Pendidik, subjek yang melaksanakan pendidikan Islam.
 5. Materi pendidikan islam, adalah bahan-bahan, atau pengalaman-pengalaman berguru ilmu agama islam yang disusun sedemikian rupa (dengan susunan yang biasa namun logis) untuk dihidangkan atau disampaikan kepada anak didik.
 6. Metode pendidikan Islam, ialah cara yang paling sempurna dikerjakan oleh pendidik untuk menyampaikan materi atau bahan pendidikan Islam kepada anak asuh.
 7. Evaluasi pendidikan, ialah memuat cara-cara bagaimana mengadakan penilaian atau evaluasi terhadap hasil berguru anak bimbing.
 8. Alat-alat pendidikan, yaitu alat-alat yang dapat dipakai selama melaksanakan pendidikan Islam semoga tujuan pendidikan Islam tersebut lebih berhasil.
 9. lingkungkan sekitar, adalah keadaan-kondisi yang ikut kuat dalam pelaksanaan serta hasil pendidikan Islam ( Nur Uhbiyati. 1997 : 15 )

Adapun ruang lingkup pendidikan Islam menurut HM Arifin, ( 2003 : 12 ).

 1. Lapangan hidup keagamaan bermaksud supaya kemajuan kepribadian insan sesuai dengan norma-norma pemikiran Islam.
 2. Lapangan hidup berkeluarga bermaksud biar dapat berkembang menjadi keluarga yang sejahtetra.
 3. Lapangan hidup ekonomi, bertujuan biar dapat menjelma tata cara kehidupan yang bebas dari penghisapan insan oleh insan.
 4. Lapangan hidup penduduk , bermaksud agar terbina penduduk yang adil dan makmur di bawah rihdo dan ampunan Allah.
 5. Lapangan hidup polotik, bermaksud agar tercipta sistem demokrasi yang sehat dan dinamis sesuai pemikiran Islam.
 6. Lapangan seni budaya, bertujuan agar menjadi kehidupan insan sarat keindahan dan kegairahan yang tidak gersang dari nilai adab agama.
 7. Lapangan hidup ilmu pengetahuan bertujuan, semoga bermetamorfosis alat untuk mencapai kesejahteraan hidup umat manusia yang dikendalikan oleh keyakinan.
  Contoh Rancangan Penelitian IPA

Dari kedua usulan tersebut wacana ruang lingkup pendidikan Islam, mampu ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi ruang lingkup pendidikan Islam yaitu seluruh aspek yang berkaitan dengan keberhasilan pendidikan yang dilaksanankan agar mendapatkan hassil yang optimal.