close

6 Kewajiban Asasi Manusia Yang Mesti Dipenuhi

Kewajiban Asasi Manusia atau KAM yakni sesuatu yang wajib dilakukan oleh setiap insan sebagai makhluk hidup.

Sedangkan Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) ialah seperangkat hak yang menempel pada insan sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi.

Beribadah ialah salah satu kewajiban asasi yan gharus dipenuhi. 

Kewajiban Asasi Manusia Yang Harus Dipenuhi setidaknya berjumlah 6 hal.

1. Kewajiban Pada Tuhan Sang Pencipta

Kewajiban manusia terhadap Tuhan ialah beribadah.

Semua orang paham bahwa manusia wajib mengibadahi Tuhan Pencipta Alam.

Dengan ibadah, terdapat banyak manfaat.

1.1 Manfaat untuk diri sendiri.

Dengan ibadah, hati akan damai, jiwa puas, dan kehidupan terasa lapang.

Orang yang beribadah terbukti jauh lebih senang dalam kehidupannya. Baik kehidupan di keluarga, pribadi, maupun di daerah kerja.

Orang yang taat beribadah jauh dari depresi maupun tertekan. Mereka jauh lebih besar lengan berkuasa secara mental spiritual.

Oleh sebab itu, setiap warga negara hendaknya menunaikan kewajibannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Negara Indonesia menjamin keleluasaan beragama. Bahkan mendorong umat beragama untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya.

1.2 Manfaat bagi masyarakat

Apabila warga negara menjalankan kewajiban ibadahnya, maka akan terasa dampaknya di penduduk .

  Sikap Toleransi dalam Keragaman Agama

Orang yang melaksanakan keharusan ibadah akan menghormati sesama, menyanyangi, menghormati, toleransi, dan saling menolong.

Sehingga terciptalah penduduk yang kondusif, sejahtera, dan maju.

Masing-masing tidak mengedepankan egonya. Tetapi mereka mendahulukan kepentingan biasa di atas kepentingan eksklusif.

1.3 Manfaat bagi negara

Negara yang warga negaranya menjalankan keharusan ibadah terhadap Tuhan Yang Maha Esa akan jauh lebih aman.

Ketaatan dalam ibadah membawa situasi yang agamis. Sehingga sangat aman untuk kemajuan dan kemajuan bangsa dan negara.

2. Kewajiban manusia untuk melakukan peran sebagai manusia

Setiap manusia mempunyai keharusan untuk bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri.

Manusia tidak mampu mengandalkan orang lain untuk menyanggupi hajat hidupnya. Oleh sebab itu, wajib atasnya untuk bertanggung kepada diri sendiri.

Contoh tanggung jawab pada dirinya sendiri yaitu:

  • Tanggung jawab memenuhi kebutuhan dasar, mirip makan, minum, dan kawasan tinggal.
  • Tanggung jawab mendidik diri pribadi
  • Tanggung jawab menjaga kesehatan

Contoh tanggung jawab teradap diri sendiri. Tekun belajar sebagai sarana pendidikan untuk menghadapi periode depannya.

Tidak membiasakan diri memerintahkan orang lain, atau meminta pemberian orang lain, untuk melaksanakan tugasnya.

3. Kewajiban moral atas norma benar dan salah sebagaimana diterima dan diakui oleh penduduk

Kewajiban sopan santun ini berdasarkan norma yang berlaku di penduduk .

Yakni norma benar atau salah.

Contoh norma benar.

Membantu orang lain. Yakni membantu orang lain saat ditimpa musibah atau tragedi. Atau menolong mengorganisir tetangga yang kecelakaan.

Contoh yang lain.

Tidak melakukan perzinahan. Perzinahan ialah suatu tindakan yang salah, hina, dan tidak cocok dengan norma agama maupun masyarakat.

Oleh karena itu, setiap warga negara mesti menjauhi tindakan tersebut.

Apabila seseorang melaksanakan kewajibannya atas norma yang berlaku, maka dianggap selaku warga negara yang bagus.

  Hksn 2021 Mengusung Tema Kesetiakawanan Sosial Perkokoh Solidaritas Indonesia Makmur

4. Kewajiban sosial atas dasar norma dan tingkah laris sosial

Maksudnya yakni melaksanakan kebiasaan-kebiasaan aktual selaku warga masyarakat yang hidup selaku makhluk sosial.

Contohnya.

Gotong royong atau kerja bakti. Masyarakat Indonesia sungguh terbiasa bergotong royong. Misalnya membersihkan lingkungan perumahan atau kelurahannya.

Kewajiban sosial yang harus dikerjakan yaitu ikut bergotong royong bersama penduduk yang lain. Sehingga terciptalah kehidupan yang rukun dan serasi.

5. Kewajiban dalam keluarga

Yang dimaksud dengan keharusan dalam keluarga adalah menunaikan keharusan sesuai dengan kiprahnya di dalam keluarga.

Contohnya.

Seorang ayah. Ia berkewajiban mencari nafkah, menyanggupi kebutuhan keluarga – dalam hal makanan, pakaian, maupun rumah.

Seorang ayah juga wajib melindungi, mendidik, dan mengayomi keluarga.

Seorang ibu. Ia berkewajiban untuk mengelola kebutuhan keluarga. Misalnya menyediakan makanan, mengorganisir belum dewasa, mendidik mereka, dan merawat rumah sehingga tenteram bagi anggota keluarga lainnya.

Seorang anak. Ia berkewajiban untuk menolong orang renta sesuai dengan kapasitasnya. Dan berkewajiban merencanakan diri untuk periode depannya dengan mencar ilmu.

6. Kewajiban atas pekerjaan dan tanggung jawab

Hampir siapa saja mempunyai pekerjaan dan tanggung jawab. Maka dari itu, setiap individu warga negara memiliki kewajiban atas keduanya.

Setiap individu harus wajib menunaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Misalnya. Seorang guru berkewajiban untuk mengajar dan mendidik penerima latih di sekolah.

Seorang karyawan wajib melakukan tugas yang telah diberikan padanya.

Rangkuman!

6 Kewajiban Asasi Manusia:

  1. Kewajiban kepada Tuhan Sang Pencipta
  2. Kewajiban manusia untuk menjalankan tugas selaku manusia
  3. Kewajiban budbahasa atas dasar norma benar dan salah sebagaimana diterima dan diakui oleh masyarakat
  4. Kewajiban sosial atas dasar norma dan tingkah laku lingkungan sosial.
  5. Kewajiban dalam keluarga.
  6. Kewajiban atas pekerjaan dan tanggung jawab.
  Pelaksanaan Nilai Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan