close

Ngala Pare Jaman Baheula

Ngala Pare Jaman Baheula ” width=”640″ /> Parè nu geus digegeusan di Bogor jaman baheula 


Éta sakadar conto baè ayana robahan dina kahirupan sapopoè anu kaalaman ku kuring salila kurang leuwih satengah era. Teu karasan dina prosèsna mah, nyaho-nyaho ayeuna wuluku, garu, ètèm, lisung, jeung sapapadana geus henteu dipaké deui.

Étèm paranti ngala parè

Ku barudak anu henteu ngalaman prosèsna mah meureun henteu dipikanyaho, da kapan anu nyampak ayeuna mah traktor jeung huler baè. Teu nyarahoeun yén baréto mah parabot tatanén tèh lain èta, kitu deui tata carana lain cara ayeuna.
Lain dina widang tatanèn wungkul kajadian barobah tèh, kum baè dina sagala rupa hal dina kahirupan. Masarakat jeung budaya urang tèh barobah.
 Bandung, 12 Juni 2001 Dicutat tina: Manglé No. 1816 Kenging Yus Rusyana  Masakan Asli Orang Sunda