close

Karya Tulis Ilmiah

A. Pengertian

Karya tulis ilmiah ialah sebuah hasil kerja yang berlandaskan suatu ilmu. Ilmu itu sendiri merupakan kebenaran yang dapat diuji dan dibuktikan secara empiris. Orang yang melaksanakan acara ilmiah itu sering disebut dengan ilmuwan ialah orang yang berilmu dengan huruf

 • Berfikir rasional : dapat dibuktikan
 • Bersifat jujur, teliti, dan kritis;
 • Bertindak sistematis : runtut, atau terorganisir;
 • Terbuka dan tanggap dalam menerima suatu teori, usulan serta menghargai temuan-temuan orang lain, ia pun terbuka dalam mendapatkan kritik dari orang lain;
 • Memiliki rasa ingin tahu, sehingga mendorong beliau untuk terus melakukan kajian wacana sebuah kebenaran melalui penelitian;
 • Tidak gampang puas terhadap sebuah temuan atau pekerjaan, ini akan mendorong beliau untuk terus mencari kebenaran dan sesuatu yang lebih baik;
 • Meyakini dan konsekuen atas netralitas ilmu terhadap nilai atau norma;
 • Berani mengungkapkan suatu kebenaran atau menyampaikan hasil penelitiannya;
 • Berfikir objektif, atau apa adanya, tanpa rekayasa demi kepentingan eksklusif atau golongan.
 • Tidak cepat frustasi dalam menghadapi hambatan guna mengungkap sebuah kebenaran.

Sifat ilmiah tersebut melekat pada setiap ilmuwan dan menjadi dasar dalam berfikir, bersikap dan berprilaku. Hasil dari berfikir ilmiah yang dituangkan dalam bentuk tulisan itulah disebut karya ilmiah Karya tulis ilmiah dihasilkan melalui prosedur yang sistimatis, mematuhi aturan, tata cara atau tata cara ilmiah.

B. Beberapa Bentuk Kegiatan Ilmiah

Melakukan acara ilmiah ialah keharusan bagi ilmuwan, tergolong para guru, sebab guru bukan cuma sebagai pengembang teori, pentransformasikan ilmu kepada murid namun juga praktisi dalam mengaplikasikan ilmu tersebut. Karya ilmiah menurut Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI No. 025/0/1995 perihal Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan angka Kreditnya, yang tergolong karya tulis ilmiah mencakup:

 1. Penelitian
 2. Makalah
 3. Artikel
 4. Buku pelajaran
 5. Diktat pelajaran
 6. Mengalihbahasakan buku/karya ilmiah yang bermanfaat bagi pendidikan
 7. Menemukan teknologi sempurna guna di bidang pendidikan
 8. Membuat alat pelajaran/alat peraga atau alat tutorial
 9. Menciptakan karya seni
 10. Mengikuti aktivitas pengembangan kurikulum (pembaharuan atau penyempurnaan) baik selaku ketua ataupun anggota. (Surat Keterangan atau SK pengangkatan)

Untuk klarifikasi lebih lengkap dari macam-macam karya tulis ilmiah di atas akan diposting selanjutnya.

  Penduduk Indonesia Dan Dunia Menghadapi Tahun 2020