close

Contoh Latihan Soal Tes Cpns Terbaru Twk Beserta Jawabannya (Bagian 3)

21. Menjadi salah satu anggota DPD
ialah salah satu pola bentuk keikutsertaan rakyat dalam bentuk…
A. Permusyawaratan
B. Perwakilan
C. Hikmatkebijaksanaan
D. Kerakyatan
E. Keadilan
22. Pancasila mempunyai peranan sebagai paradigma pembangunan naaional, tujuannya yaitu…
A. Pancasila menjadi dasar segala faktor pembangunan di lndonesia.
B. Pertumbuhan yang harus dibangun demi pertumbuhan yang akan datang. 
C. Pembangunan mesti merata hingga pelosok.
D. Pembangunan tanpa melibatkan pihak luar.
E. Pancasila menjadi penentu pambangunan yang dikerjakan Indonesia.
23. Lambang yang ada pada burung Garuda mengandung makna sesuai dengan sila yang ada pada Pancasila. Sila ke empat pada burung Garuda dilambangkan dengan….
A. Rantai
B. Pohon beringin
C. Kepala banteng
D. Padi dan kapas
E. Bintang
24. Lambang Negara burung Garuda mempunyai makna yang terkandung di dalamnya. Jumlah bulu pada masing-masing sayap burung Garuda berjumlah…
A. 17
B. 8
C. 45.
D. 19
E. 10
25. Sesuai dengan Pembukaan UUD 1945, Negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya yakni….
A. Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah.
B. Negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh warga Negara.
C. Negara Indonesia yaitu Negara demokrasi.
D. Negara indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
E. Dalam kehidupan bernegara berdasarkan kepada aliran Tuhan.
26. Pancasila selaku ideologi terbuka isinya tidak langsung operasional, tujuannya yaitu…
A. Pancasila harus ada pembagian terstruktur mengenai.
B. Tidak dapat dioperasionalkan pada
semua kelompok yang ada.
C. Pancasila menjawab semua pertumbuhan zaman.
D. Pancasila harus dapat mewujudkan cita-cuta bersama.
E. Pancasila dinilai sukar untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.
27. Pada Pancasila yang menjadi sumber nilai kehidupan bangsa Indonesia yakni sila ke…
28. Seluruh unsur bangsa melaksanakan pembangunan dengan bergotong royong yang dilandasi oleh semangat kekeluargaan merupakan salah satu asas dalam pembangunan nasional, ialah….
A. Asas demokrasi.
B. Asas adil dan merata.
C. Asas perikemanusiaan.
D. Asas usaha bareng dan kekeluargaan
E. Asas kesamaan.
29. Ada berbagai macam bentuk ideologi di dunia ini. Perbedaan ideologi Pancasila dengan Liberalisme ditinjau dari sisi aturan yaitu…
A. Pada Pancasila aturan untuk melindungi individu, sedangkan pada liberalisme untuk kepentingan bareng .
B. Pada Pancasila hukum dipakai untuk kelompok bawah, sedangkan liberal untuk semua kelompok.
C. Pada Pancasila hukum menjunjung tinggi kesetaraan individu dan masyarakat, sedangkan liberal untuk melindungi individu
D. Pada Pancasila hukum untuk satu kekuatan yang berkuasa, liberal untuk kepentingan partai politik
E. Pada pancasila hukum untuk merealisasikan kapitalis sedangkan liberal untuk mewujudkan metode sosialis.
30. Pembangunan bagi suatu Negara
menjinjing efek untuk Negara tersebut.
Tujuan utama adanya pembangunan nasional adalah…
A. Bersaing dengan Negara lain.
B. Mengangkat harkat dan martabat insan dan bangsa itu sendiri.
C. Menjadikannya selaku penopang hidup orang-orang.
D. Menaikkan gengsi di mata internasional.
E. Melaksanakan hasil musyawarah.
21. Dengan menjadi salah satu anggota DPD, bermakna menjadi salah satu wakii rakyat untuk mampu menyampaikan aspirasi penduduk sehingga masyarakat juga mampu mengatur kinerja pemerintah.
Jawaban: B
22. Pancasila selaku dasar segala faktor pembangunan di indonesia sehingga segala bentuk pembangunan dihentikan menyalahi nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila.
Jawaban: A
23. Kepala banteng melambangkan sila keempat
Jawaban: C
24. Jumlah bulu yang ada pada burung
Garuda melambangkan hari proklamasi
kemerdekaan.
1) Jumlah pada masing-masing sayap: 17
2) Jumlah bulu pada ekor: 8.
3) Jumlah bulu di leher: 45.
4) Jumlah bulu di bawah perisai/ pangka

  Contoh Latihan Soal Tes Cpns Terbaru Tkp Beserta Jawabannya (Bab 2)