close

Surat Edaran

Perkataan “edaran” berasal dari kata dasar “edar” yang berarti berputar atau berotasi. Surat edaran disebut juga sirkuler yang memiliki arti surat tersebut dikirim kepada aneka macam pihak yang bentuk dan isinya sama.
1. Pengertian Surat Edaran pada Suatu Instansi
Surat edaran ialah surat informasitertulis yang ditujukan kepada pejabat/pegawai. Surat edaran ini berisi klarifikasi tentang sesuatu hal, misalnya kebijakan pimpinan, isyarat tentang metode pelaksanaan, atau suatu peraturan perundang-ajakan.
Fungsi surat edaran:
1.  di kelompok instansi pemerintah, ialah surat yang dapat memberi petunjuk, klarifikasi ihwal pelaksanaan atau peraturan;
2.   di perusahaan swasta, surat edaran dapat berfungsi selaku keteranganatau pengumuman.
Macam surat edaran:
1.  Surat edaran pemerintah, adalah adanya pemberitahuan kepada seluruh rakyat Indonesia yang bersifat nasional. Misalnya:
(1)  edaran wacana peringatan hari besar nasional
(2)  edaran ihwal sensus penduduk
(3)  edaran perihal Pemilu
2. Surat edaran dari instansi pemerintah yakni informasidan penjelasan wacana pelaksanaan peraturan di lingkungan instansi tersebut. Misalnya, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan membuat edaran ihwal:
(1)  petunjuk kenaikan kelas
(2)  petunjuk UAS, penetapan waktu cobaan serta penentuan pelaksanaan cobaan dan isyarat evaluasi ujian serta isyarat kelulusan ujian. 
3.   Surat edaran dari perusahaan, terdiri atas:
(1)  Surat edaran khusus ialah surat pemberitahuan sesuatu yang ditujukan untuk satu lingkungan tertentu
(2)  Surat edaran umum yakni surat edaran untuk memperkenalkan jasa perusahaan dan hasil produk dari ke seluruh lapisan penduduk / khalayak.
2. Susunan Surat Edaran dari Instansi Pemerintah
Bagian-bab surat ini yaitu selaku berikut:
a.   Kepala surat
(1)  Tulisan “EDARAN” ditulis dengan aksara besar seluruhnya “Hal”, diberi garis bawah.
(2)  Sebelah kiri atas : Di bawah “Hal” ditulis nama pejabat dan alamat yang dituju.
(3)  Sebelah kanan atas : Tempat tanggal, bulan, dan tahun.
b.   Isi surat edaran/batang tubuh
Dirumuskan dalam bentuk uraian yang terdiri atas:
(1)  pendahuluan
(2)  inti
(3)  penutup
c.   Kaki surat/bagian tamat, terdiri atas :
(1)  nama jabatan
(2)  tanda tangan pejabat yang mempublikasikan surat edaran
(3)  nama pejabat dan NIP/NRP
(4)  cap dinas
(5)  tembusan (bila dianggap perlu) 
Contoh Surat Edaran:
LEMBAGA PENDIDIKAN KOMPUTER
BINA TERAMPIL ANGKASA
JALAN DAGO RAYA 15
BANDUNG
Nomor              : 03/09/XII/E/95
Lampiran           : –
Hal                   : Edaran Perpisahan
  Angkatan ke-10
Kepada
Yth                   : Sdr. Ketua-Ketua Program
  Lembaga Pendidikan Komputer
  Bina Terampil Angkasa
  Jl. Dago 15
  Bandung
Dengan hormat,
Berhubung era berguru komputer angkatan ke sepuluh sudah rampung, kami minta agar Saudara para ketua program membentuk kepanitiaan program perpisahan untuk akseptor ajar tersebut. Untuk pengelola dan pelaksanaan dari acara tersebut, libatkan para pengurus kesiswaan.
Kami menghendaki agar edaran ini mendapat perhatian para ketua program komputer.
Terima kasih.
Hormat kami
Ttd.
Dra. Elia Riawati
Kepala Bina Pendidikan
Tembusan :
1.   Yth. Sdr. Dra. Ilah Jamilah
2.   Yth. Sdr. Dra. Mulyanti
3.   arsip 

  Bintang Youtube Priyanka Parashar