close

Sebutkan Nilai Nilai Yang Tercermin Dalam Sila Kelima Pancasila!

Sebutkan nilai nilai yang tercermin dalam sila kelima pancasila!

Jawab

Nilai-nilai yang terkandung tercermin dalam sila kelima Pancasila antara lain selaku berikut.

 1. Mengembangkan tindakan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan bersama-sama.

 2. Mengembangkan perilaku adil kepada sesama .

 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan keharusan.

 4. Menghomati hak orangNorma lain . 

 5. Suka menunjukkan pinjaman kepada orang lain semoga mampu bangun sendiri. 

 6. Tidak memakai hak milik perjuangan-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. 

 7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan pola hidup glamor. 

 8. Tidak menggunakan hak-hak milik untuk hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan lazim

 9. Suka bersusah payah

 10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi perkembangan dan kemakmuran bersama. 

 11. Suka melukan aktivitas dalam rangka mewujudkan pertumbuhan yang merata dan berkadilan sosial.


Pembahasan

Sila kelima Pancasila ialah cerminan sikap bangsa Indonesia yang senantiasa menghendaki keadilan yang merata. Sikap tersebut lahir dari rasa kekeluargaan dan bersama-sama yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia.


Sebutkan pola perilaku atau perilaku nyata yang mencerminkan pengamalan sila keempat Pancasila


Bahasa Indonesia juga mempunyai tenggang rasa. Selalu berusaha untuk menghargai perasaan orang lain. Seseorang dihentikan menawarkan hidup yang mewah sedangkan di sekitarnya dalam keadaan kesulitan. Itu ialah teladan empati di penduduk .


Keadilan sosial bisa diperoleh apabila setiap orang melakukan hak dan kewajibannya secara sepadan. Sebelum menuntut haknya, seharusnya seseorang mesti menunaikan kewajibannya. Dengan adanya hak dan kewajiban secara seimbang, ut menunjukkan keadilan. 


Nilai Pancasila sila kelima juga mendorong kita untuk selalu memberikan perlindungan kepada orang lain. Sebagai bangsa yang beragama, membantu orang lain ialah salah satu sifat dan sikap orang beriman. 

  Pengertian Ideologi Menurut Para Andal


Sikap yang tercermin yakni suka melakukan acara dalam rangka merealisasikan kemajuan yang merata. Misalnya memberikan penyuluhan kepada warga desa mengenai cara bercocok tanam yang baik. Atau menunjukkan pendidikan kepada anak-anak di pedalaman.