close

Pengertian Kitab Dan Suhuf Beserta Para Nabi Penerimanya

Arti Kitab dan Suhuf beserta Nabi penerimanya. pengertianartidefinisidari.blogspot.com, – Mungkin Kamu pernah mempelajari soal pelajaran Agama Islam terkait Kitab dan Suhuf beserta Nabi akseptor wahyunya, kadang kala menciptakan bingung untuk menjawab apa itu Kitab dan Suhuf beserta Nabi dan Rasul akseptor dan diturunkannya. Saking galau dengan pemahaman antara Kitab dan Suhuf, tidak sedikit orang sering terbalik dengan arti Pengertian Suhuf dan Kitab. Untuk lebih jelasnya perihal pengertian dari Kitab dan Suhuf, berikut pembahasan blog pengertianartidefinisidari.blogspot.com;

 Mungkin Kamu pernah mempelajari soal pelajaran Agama Islam terkait Kitab dan Suhuf besert PENGERTIAN KITAB DAN SUHUF BESERTA PARA NABI PENERIMANYA

ARTI KITAB DAN SUHUF BESERTA PARA NABI PENERIMANYA

Kitab dan Suhuf adalah wahyu Allah SWT yang diturunkan terhadap umat manusia lewat mediator nabi dan rasul. Wahyu berupa Kitab dan Suhuf diterima bertujuan untuk menuntun manusia dalam meyakini Allah SWT dan apa yang telah diturunkan kepada rasul-rasul-Nya sebagaimana digambarkan dalam firman Allah SWT. Firman-firman yang dimaksud diantaranya yaitu Al-qur’an surat Al-Isra’ ayat 55, Al-qur’an surat Al-Isra’ ayat 2, Al-qur’an surah Al-Maidah ayat 46, dan Al-qur’an surat Al-Furqan ayat 1.

Seperti QS. Al-Furqan [25]: 1 yang terjemahannya: “Mahasuci Allah yang telah menurunkan Furqan (Al-Qur’an) terhadap hamba-Nya (Muhammad), supaya ia menjadi pemberi peringatan terhadap seluruh alam (jin dan insan).”

Pertama Adalah Kitab. Maksud dari Kitab ialah buku atau tulisan yang dibukukan di mana isinya mengandung wahyu-wahyu Allah yang diturunkan kepada umat manusia melalui perantara Rasul dan Nabi. Adapun yang dimaksud kitab Allah SWT yaitu Al-quran, Taurat, Bibel, dan Zabur.

  Makmum Masbuq Ialah Makmum Yang....

Yang kedua ialah suhuf. Untuk suhuf adalah lembaran lembaran yang beirisi wahyu Allah yang dituliskan dan diturunkan kepada nabi. Contoh suhuf ialah apa yang diturunkan pada nabi Adam AS yang berjumlah 10 suhuf, nabi Idris AS berjumlah 30 suhuf dan lain-lain.

PENERIMA

Kitab-kitab Allah SWT

 • Al-quran, Nabi penerimanya yakni Nabi Muhammad SAW;
 • Taurat, Nabi penerimanya yaitu Nabi Musa As;
 • Bibel, Nabi penerimanya adalah Nabi Isa As; dan
 • Zabur, Nabi penerimanya yaitu Nabi Daud As;

Suhuf-suhuf Allah SWT

 • Diturunkan kepada Nabi Adam AS yang berjumlah 10 suhuf;
 • Diturunkan kepada Nabi Syis AS yang berjumlah 50 suhuf;
 • Diturunkan terhadap Nabi Idris AS yang berjumlah 30 suhuf;
 • Diturunkan kepada Nabi Musa AS yang berjumlah 10 suhuf; dan
 • Diturunkan terhadap Nabi Ibrahim AS yang berjumlah 10 suhuf, namun ada perbedaan usulan bahwa Nabi Ibrahim mendapatkan 50 suhuf.

Baca: SIFAT-SIFAT RASUL ALLAH

BEDA KEDUA WAHYU ALLAH SWT

Perbedaan kedua wahyu Allah adalah, antara Kitab dan suhuf yakni:

 • Wujud atau bentuk dari kitab adalah dibukukan sementara wujud atau bentuk dari suhuf hanyalah berbentuklembaran-lembaran.
 • Isi dari kitab lebih lengkap dari apa yang ada pada suhuf, hal ini wajar mengingat kitab telah berupa buku sementara suhuf hanyalah lembaran. Oleh karena hal ini juga maka hukum atau pun wahyu di dalam kitab memiliki kesinambungan sedangkan suhuf tidak.
 • Perbedaan wahyu-wahyu Allah SWT yang yang lain adalah dari era berlaku. Kitab memiliki abad berlaku yang lebih panjang dibandingkan dengan suhuf.
 • Terakhir, pada nabi yang mendapatkan wahyu yang lalu disusun menjadi kitab mempunyai keharusan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya sementara pada suhuf tidak ada kewajiban yang demikian.
  Makmum Masbuq Yakni Makmum Yang....

Bagaimana, sekarang telah mengetahui tentang maksud dari Kitab dan Suhuf beserta Nabi penerimanya sebagai Wahyu dari Allah.

Semoga berguna bagi hadirin pengertianartidefinisidari.blogspot.com!!