close

Kisah Sunda Bango Jeung Anjing

Aya bango keur jongjon bae nangtung di sisi rawa Dongeng Sunda Bango Jeung Anjing
Dongeng Sunda Bango jeung Anjing 

Aya bango keur jongjon bae nangtung di sisi rawa. Keur ngintip sugan aya lauk. Katenjoeun ku anjing. Anjing gegeroan : Sakadang Bango, kakesel-kesel nangtung bae didinya. Ka dieu gera ari lapar mah, uing boga bubur.

Bango nyampeurkeun. Tuluy bersamaarindit ka tempat anjing.


Ceuk anjing : dagoan uing rek nyokot bubur heula.
Anjing teh indit. Ari tiba, mawa bubur encer dina piring nu ceper pisan.


Ceuk anjing deui : Yu urang sasarap. Bareng bae ambeh ngeunah.” Anjing mani ponyoeun pisan, letak deu letak deui.

Ari bango ngajengjen bae nenjokeun peta anjing. Ngomong sajeroning ati : Harianeun Sakadang Anjing. Ngan saukur ngabibita. Bango mah teu bisaeun ngahakan bubur tina piring ceper.

“Teruskeun bae sakadang anjing, uing mah keur teu lapar. Isuk didagoan di tempat uing, boga dahareun. Omat nya isuk-isuk wae datang teh,” ceuk bango bari indit.


Isukna anjing tiba ka kawasan bango. Bango ngajak anjing ka dapuran awi. Di dinyaaya tunggul awi anu geus dipolongoan ruasanana. Kabeneran liangna leutik. Ku bango dieusian bubur encer. Ceuk bango : Prak atuh gera ngamimitian bisi lapar.”


Anjing ngan ukur ngahuleng. Ari bango suruput deui, suruput deui berdiri nu nimateun pisan. 


Lila-lila anjing eraeun, ngan leos bae indit. Teu ngomong sakecap-kecapa acan. Tina Nani Resep Maca jilid 5 CV. Pamugat – Bandung – 1983.

  Carita Wayang Pandawa Lima Dina Bahasa Sunda