close

Di Bawah Ini Yang Termasuk Pengamalan Sila Keempat Pancasila Adalah…

 Di bawah ini yang termasuk pengamalan sila keempat Pancasila adalah…

  1.  melaksanakan keharusan dala keyakinannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

  2.  memperlakukan insan/orang lain sesuai dengan harkat dan martabatnya selaku makhluk ciptaan tuhan yang maha esa.

  3.  sanggup dan mampu dan Rela untuk suatu ketika diharapkan. 

  4.  Mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan bareng .

Pembahasan

Marilah kita membicarakan satu persatu poin di atas. 


Perilaku yang cocok dengan persatuan dan kesatuan


Melaksanakan kewajiban kepada Tuhan Yang Maha Esa ialah perilaku yang merefleksikan Sila ke-1. Sila pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Di dalamnya terkandung nilai dan makna bahwa bangsa Indonesia ialah bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai konsekuensinya, bangsa Indonesia mesti melaksanakan kewajibannya dalam keyakinannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.


Memperlakukan manusia/orang lain sesuai dengan harkat dan martabatnya selaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa ialah cerminan dari sila ke-2. Sila ke-2 berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalamnya terkandung nilai dan makna biar bangsa Indonesia menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Contohnya ialah menghargai hak asasi insan, menghormati mereka, memperlakukannya  sesuai dengan martabatnya, tidak merendahkannya,  tidak absolut, dan lain sebagainya. 


Poin berikutnya ialah ihwal mampu dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara bila suatu dikala diharapkan. Pernyataan tersebut merupakan makna dari sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Salah satu makna yang terkandung di dalam sila ke-3 yaitu kita rela berkorban  demi bangsa Indonesia di atas kepentingan langsung.


Sedangkan yang terakhir perihal Mengutamakan musyawarah mufakat ialah makna dari sila yang ke-4 ialah permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. 

  Berikut yang termasuk pengamalan sila keempat Pancasila adalah…


Maka yang termasuk pengamalan sila keempat Pancasila adalah Mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama.


Jawaban D